Crisiszorg

Crisiszorg is zorg of ondersteuning waarvoor de cliënt snel moet worden opgenomen. Het gaat om situaties waarin de cliënt onmiddellijk zorg nodig heeft en niet meer verantwoord thuis kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door een gebeurtenis die heel ingrijpend is. Voor Verpleging & Verzorging (V&V) is dit binnen 24 uur en voor Gehandicaptenzorg (GZ) binnen 48 uur.

Hoe is crisiszorg geregeld?

Crisiszorg kan vanuit verschillende domeinen worden georganiseerd: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De zorgvraag van de cliënt bepaalt welk domein verantwoordelijk is voor het organiseren van de crisiszorg. Zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor crisisplaatsingen bij zorgaanbieders. Op deze pagina leest u meer informatie over de crisiszorg voor cliënten met een Wlz-indicatie.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

CZ zorgkantoor is verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende zorg van goede kwaliteit. Zorgaanbieders zorgen voor passende crisiszorg, zijn verantwoordelijk voor het proces en houden een registratie bij van de crisisopnamen.

2 soorten crisiszorg in de Wlz

De Wlz kent 2 soorten crisiszorg:

 1. Iemand woont thuis, heeft een Wlz-indicatie en moet acuut opgenomen worden: dit zijn mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT). Voor de GZ geldt dat er ook sprake kan zijn van een intramurale crisis.
 2. Iemand heeft (nog) geen Wlz-indicatie en moet acuut opgenomen worden: Deze persoon kan crisiszorg vanuit de Wlz krijgen als verwacht wordt dat deze binnen 2 weken een Wlz-indicatie krijgt. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf de opnamedatum.

De Wlz-crisisregeling geldt niet als iemand geen Wlz-indicatie heeft en deze naar verwachting ook niet zal krijgen.

Aparte crisisregeling voor Verpleging & Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De crisishulp voor de sectoren V&V, GZ en de GGZ is apart georganiseerd omdat zij verschillende doelgroepen, andere zorg en andere zorgaanbieders hebben. De indicatie van de cliënt geeft een zorgprofiel aan. Dit zorgprofiel bepaalt onder welke crisisregeling de crisishulp valt.

 • Crisisregeling V&V
  Per zorgkantoorregio maken we afspraken over de uitvoering van de crisiszorg.
  Het regionaal overzicht vindt u hier.

 • Crisisregeling GZ
  Per zorgkantoorregio zijn onafhankelijke crisisregisseurs aangesteld die beoordelen of er sprake is van een crisissituatie en welke zorg nodig is.
  Lees meer over de crisisregeling GZ

 • Crisisregeling GGZ
  Per regio is een GGZ-crisisdienst aangewezen. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft.
  Lees meer over de crisisregeling GGZ 

Per zorgkantoorregio maken we afspraken over de uitvoering van de crisiszorg.