Coördinator zorg thuis

Zorg op maat en zoveel mogelijk luisteren naar de wens van de cliënt staan voorop in de Wlz. Het is belangrijk dat de cliënt de zorg krijgt die nodig is. Maak daarom samen met de cliënt duidelijke afspraken over de zorg. Zo weet de cliënt altijd waar deze aan toe is. U legt deze afspraken vast in de zorgovereenkomst en zorgplan.

De coördinator zorg thuis is de zorgaanbieder die het eerste aanspreekpunt is voor de cliënt die thuis woont. Deze aanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg die een thuiswonende cliënt nodig heeft en de communicatie daarover met de cliënt. Zijn er meerdere zorgaanbieders bij een cliënt betrokken, dan wordt in overleg met de cliënt afgesproken wie de coördinator zorg is. De coördinator zorg thuis levert zelf altijd (een deel van de) zorg thuis. Wijzigt de verdeling van het percentage? Of het aantal betrokken aanbieders? De coördinator zorg thuis levert de AAT in ook al is er een dossierhouder.

Meer over uw verantwoordelijkheden als coördinator zorg thuis leest u in het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Dossierhouder

Bij een opnamewens of VPT is de voorkeuraanbieder van de cliënt de dossierhouder. Deze zorgaanbieder is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt als deze een opnamewens heeft. De dossierhouder bespreekt met de cliënt alles wat met de toekomstige opname van belang is. Denk hierbij aan passende locatie, urgentie van uw opname en specifieke wensen.
Heeft de cliënt zorg nodig in de vorm van een MPT ter overbrugging naar de opname? De eerste keer wordt dit door de dossierhouder aangevraagd. Daarna is de coördinator zorg thuis voor de zorg thuis het aanspreekpunt.

De rol van coördinator zorg thuis en dossierhouder kan naast elkaar actief zijn. De dossierhouder kan ook coördinator zorg thuis zijn als hij zelf (een deel van de) thuiszorg levert bij een cliënt. En stopt niet als de cliënt tijdelijk elders is opgenomen.

Samenloop

Vanaf 2018 wordt een controle uitgevoerd op onterechte samenloop tussen de Wlz en Zvw omdat de Wlz voorliggend is aan de Zvw. Dit voorkomt onnodige financiële effecten (bijvoorbeeld op gebied van eigen bijdrage voor de cliënt). Inzet van zorg moet aansluiten op de zorgbehoefte van de cliënt én bevat alle zorg die onder de Wlz valt. Er mag niet onterecht Wlz-zorg achter blijven in de Zvw of Wmo. Hier ligt dan ook een taak voor de dossierhouder om na te gaan of alle zorg vanuit het juiste domein wordt geleverd.

Naar boven