Transitiemiddelen sectoren GZ en V&V

Om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden is het noodzakelijk om betekenisvolle stappen te zetten op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt, het scheiden van wonen en zorg en innovaties en technologie. Het ministerie van VWS heeft aangegeven deze beweging landelijk een impuls te willen geven door, tijdelijk voor de periode 2022-2026, transitiemiddelen beschikbaar te stellen aan de regio. In het inkoopbeleid leest u de kaders waarbinnen wij afspraken maken met zorgaanbieders over de inzet van deze middelen.

De transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten:

  • Regionaal stimuleringsbudget voor regionale samenwerking, modern werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in de sectoren ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ);
  • Regiobudget voor scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de sector ouderenzorg (V&V).

Lees hier de inmiddels goedgekeurde projecten van de verschillende zorgaanbieders binnen de sector gehandicaptenzorg.

Voorwaarden transitiemiddelen

Om de projecten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de regionale opgaves en het realiseren van de noodzakelijke omslag naar een toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede ouderen- en gehandicaptenzorg hanteren wij een aantal aanvullende voorwaarden. U leest ze in ons inkoopdocument:

Inkoopdocument GZ

Inkoopdocument V&V

U vindt er ook het tijdspad.

Om tijdig te kunnen beginnen met de projecten in het jaar 2024, maken we uiterlijk 1 maart 2024 een eerste keuze welke projecten we financieren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een project of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw zorginkoper.