Uitzonderingen bij het declareren

Bij het declareren van Wlz-zorg zijn er uitzonderingssituaties waarmee u rekening moet houden. Dit geldt voor de mobiliteitshulpmiddelen, tandheelkunde en zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen.

Declareren mobiliteitshulpmiddelen

Hebt u cliënten die gebruikmaken van de zogenaamde mobiliteitshulpmiddelen? Dan gelden voor de declaratie bepaalde regels:

 • De leverancier levert de declaratie van de in de afgelopen maand geleverde goederen en/of diensten digitaal aan bij het zorgkantoor.
 • De leverancier is verplicht declaraties binnen uiterlijk één maand na levering aan te leveren bij het zorgkantoor.
 • Voor fiets en overige mobiliteitshulpmiddelen, anders dan een scootmobiel is een machtigingsvrij bedrag per cliënt van toepassing als opgeteld materialen en loontarief voor reparatie/aanpassing het bedrag van € 500 niet overschrijdt. Boven dit bedrag is per gebeurtenis een machtigingsnummer nodig. Voor rolstoelen geldt een machtigingsvrij bedrag van € 200.

Lees de regels over de declaratie van mobiliteitshulpmiddelen in het Protocol Mobiliteitshulpmiddelen Wlz 2023 en in uw overeenkomst met CZ zorgkantoor.

Vragen

Hebt u vragen over het declareren?

Stuur ons een e-mail met uw vraag over mobiliteitshulpmiddelen.

Declareren zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen

Hebt u in 2022 dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen verstrekt aan Wlz-cliënten in uw verpleeghuis, GZ-instelling of GGZ-instelling? Dan kunt u deze kosten vergoed krijgen via de nacalculatie 2022. Wij volgen hierbij de beleidsregel(s) van de NZa.

Let er op dat u uw aanvraag uiterlijk 6 februari 2023 bij ons indient.

Zo declareert u deze kosten:

 1. Zet alle kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen van 2022 in een specificatie per cliënt
  Geeft u hierbij per cliënt aan wat de kosten per 4-wekelijkse periode zijn voor 2022. Heeft een cliënt gebruikgemaakt van zowel duur zorggebonden materiaal als van dure geneesmiddelen? Levert u ons dan voor beide onderdelen een aparte specificatie aan.

 2. Wat levert u aan?

  1. Om uw declaratie goed te kunnen verwerken, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. U kunt bij de aanlevering dit invulsjabloon gebruiken, maar dat hoeft u niet. Kiest u ervoor om geen gebruik te maken van het invulsjabloon hierboven? Lever ons dan in uw specificatie per cliënt de volgende gegevens aan:

  Over de zorgaanbieder

  • NZa-code van de zorgaanbieder
  • Naam instelling
  • Zorgkantoor regio
  • Plaats
  • Contactpersoon
  • Telefoon
  • E-mail

  Over de cliënt

  • BSN cliënt
  • Naam cliënt
  • Geboortedatum
  • Referentienummer cliënt op NZa aanvraag (als u hierop niet het BSN nummer invult)

  Over het zorggebonden materiaal of de geneesmiddelen

  • Artikelomschrijving (naam geneesmiddel of materiaal)
  • ZI-nummer geneesmiddel of materiaal
  • Aantal stuks per dag
  • Totale kosten in 2022 per geneesmiddel of materiaal per 4-wekelijkse periode. Alleen de kosten die per 4-wekelijkse periode boven het drempelbedrag van € 700 uitkomen, komen voor vergoeding in aanmerking.

  2. Het aanvraagformulier van de NZa: specificatie extreme zorggebonden materiaalkosten en kosten van geneesmiddelen 2022.

 3. Hoe levert u aan?
  Stuur de formulieren uiterlijk 6 februari 2023 via Cryptshare naar duregeneesmiddelenwlz@cz.nl. Wij beoordelen vervolgens uw aanvraag. Hier vindt u een handleiding van Cryptshare. Let op: graag uw zelfgekozen wachtwoord in een aparte e-mail verzenden naar bovenstaand e-mailadres onder vermelding van de naam van uw instelling.

  Formulieren die na 6 februari 2023 binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling en worden ook niet meegenomen in de nacalculatie.

De uitkomst

De uitkomst van de beoordeling ontvangt u per Cryptshare van ons. Daarin staat ook welke kosten voor dure zorggebonden materiaal of geneesmiddelen u mag opnemen in de nacalculatie 2022.

Vragen?

Voor veel voorkomende vragen is een FAQ opgesteld. Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Declareren tandheelkunde

Levert u tandheelkundige zorg aan een klant binnen de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan declareert u deze mondzorg bij CZ zorgkantoor. U declareert mondzorg digitaal. Ook worden voortaan de prestatiecodes, zoals gebruikelijk in de Zvw, toegepast voor de Wlz. Deze blijven echter gekoppeld aan de U25 en U35 tarieven van de Wlz.

Hoe declareert u?

 1. Met het declaratiebericht MZ301 levert u maandelijks uw declaraties bij CZ zorgkantoor aan. De MZ301 bevat de declaraties van de voorafgaande maand en verstuurt u via het declaratieportaal van VECOZO.

  Machtigingenportaal

  Voor bepaalde mondzorg behandelingen heeft u vooraf een machtiging nodig welke aangevraagd kan worden via het machtigingenportaal van Vecozo. Bij toestemming van CZ zorgkantoor kunt u de behandeling later bij ons declareren. De mondzorg behandelingen die moeten worden aangevraagd kunt u terugvinden in de Hulptabellen voor de MZ301 op de website van Vektis.

 2. Naar aanleiding van uw declaraties (MZ301) ontvangt u uiterlijk binnen 20 dagen een terugkoppeling van CZ zorgkantoor middels het MZ302 retourbericht.

  Recht op vergoeding mondzorg binnen de Wlz

  Voor de goedkeuring van uw declaratie is het noodzakelijk dat de cliënt op de behandeldatum recht heeft op vergoeding van mondzorg vanuit de Wlz. Dit betekent dat u als mondzorg professional hierover afstemming hebt gehad met de zorginstelling waar de cliënt is opgenomen.

  Digitaal

  Meer informatie over de omslag naar digitaal declareren vindt u bij de downloads onderaan deze pagina: Algemene voorwaarden mondzorg Wlz 2023. Het nieuwe declaratiebericht en de ondersteunende documenten vindt u op de website van Vektis.

  Vragen

  Hebt u vragen over het declareren? Stuur ons een e-mail met uw vraag.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?

Naar boven