Zorg in Natura combineren met persoonsgebonden budget

Een cliënt kan bij zorg thuis zelf zijn maatwerkpakket samenstellen door Zorg in Natura (ZIN) te combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is mogelijk bij een Modulair Pakket Thuis (MPT) en overbruggingszorg. Als de cliënt kiest voor een Volledig Pakket Thuis (VPT), kan daarnaast alleen Begeleiding Groep (BG GRP) geregeld worden met een pgb.

Combinatie ZIN en pgb

Heeft uw cliënt de voorkeur voor een combinatie van ZIN en pgb? Dan kan de inzet van ZIN direct consequenties hebben op het pgb (en andersom). Daarom is het belangrijk dat u samen met uw cliënt goed afstemt hoe het budget verdeeld wordt.

Wat zijn de stappen voor u als zorgaanbieder?

  1. Bespreek met de cliënt (of de gewaarborgde hulp) de benodigde inzet van zorg.

  2. Vul de rekenmodule in met de basisgegevens (zoals het zorgprofiel). Vul hiernaast de prestaties in ZIN die op weekbasis worden ingezet.

  3. Overleg met uw cliënt of hij het eens is met deze combinatie van ZIN en pgb. Of dat er geschoven moet worden tussen het budget ZIN en pgb.

  4. U dient via iWlz-berichtenverkeer een AAT in voor de zorg in natura.

  5. U levert de rekenmodule aan via iWlz-notitieverkeer waarbij u aanvinkt of de ingevulde rekenmodule wel of niet is afgestemd met de cliënt.

  6. Hebt u twijfels of de zorg thuis verantwoord is? Vul dan ook de vragen in bij het tabblad ‘adviesformulier’.

Wij toetsen de totale aanvraag op doelmatige en verantwoorde zorg thuis en zoeken zo nodig afstemming met u of uw cliënt. Nadat wij de aanvraag beoordeeld hebben, ontvangt uw cliënt een beschikking. De zorg wordt toegewezen aan u en het pgb wordt toegekend aan de cliënt.

Naar boven