Wachtlijsten

Kunt u niet direct de door de cliënt gewenste zorg leveren? Maak dan gebruik van de procedure voor wachtlijsten.

Hebt u een wachtlijst?

Krijgt u van ons een cliënt toegewezen, maar hebt u op dit moment geen passende plek beschikbaar voor de zorg waarvoor die cliënt een indicatie heeft? Meld dit bij ons. U gebruikt dan in het iWlz-berichtenverkeer het mutatiebericht AW39. Als zorgaanbieder kunt u, in overleg met de cliënt, bepalen of het nodig is om een andere zorgaanbieder te zoeken voor reguliere, MPT of overbruggingszorg. Wilt u hier hulp of advies bij? Neem contact op met onze zorgadviseurs.

Verschillende wachtstatussen

Om in beeld te brengen dat een cliënt wacht op opname voor verblijfszorg, wordt in iWlz gebruik gemaakt van een leveringsstatus (wachtlijststatus). Bij het wachtlijstbeheer voor cliënten met een opnamebehoefte of (toekomstige) opnamewens zijn 3 leveringsstatussen relevant:

 1. Actief wachtend 
  Deze status benadrukt de noodzaak voor een snelle opname. De opname moet voor V&V cliënten binnen 6 weken geregeld zijn. Voor GZ-cliënten is dit 13 weken. Bij beide is uitloop mogelijk om rekening te kunnen houden met de wensen van de cliënt. Het is van belang dat een urgente zorgvraag zo snel mogelijk wordt ingevuld. 
 2. Niet-actief wachtend 
  De cliënt wil binnen één jaar opgenomen worden bij de zorgaanbieder van voorkeur. Gedurende het jaar hebt u met deze cliënt regelmatig contact om de actuele woonwens en zorgvraag te bespreken. 
 3. Niet-wachtend 
  Deze status is van toepassing op een cliënt die vooralsnog niet wil worden opgenomen omdat hij twijfelt over zijn opnamewens. Of voor de zekerheid op een ‘wachtlijst’ wil staan maar bouwen geen wachttijd op. Deze status is dus niet bedoeld voor cliënten die géén opnamewens hebben. U blijft dossierhouder.

De dossierhouder is verantwoordelijk voor het tijdig opnemen van de cliënt en voor een juiste volgorde van opname. Aanvullende informatie is te vinden in het Voorschrift zorgtoewijzing.

Wanneer krijgt iemand de status Actief wachtend?

Een cliënt kan de wachtstatus Actief wachtend krijgen als door zijn gezondheidssituatie een van onderstaande situaties geldt:

 • Als 24 uur toezicht vereist is. De cliënt is daarbij niet in staat zelfstandig te alarmeren. Door aanwezigheid van mantelzorg kan deze zorgbehoefte worden ondervangen. 
 • Als direct (onplanbare) noodzakelijke zorg binnen handbereik moet zijn. Door aanwezigheid van mantelzorg kan deze zorgbehoefte worden ondervangen. 
 • Als extra inzet van professionele zorg in de thuissituatie vereist is, waarvoor geldt dat het kostenniveau hiervan onevenredig hoog ligt ten opzichte van de kosten voor opname. Door aanwezigheid van mantelzorg wordt inzet van professionele zorg boven deze grens ondervangen. De cliënt kan zonder inzet van mantelzorg niet thuis blijven wonen. 
 • Als de mantelzorg in bovenstaande situaties dreigt weg te vallen door structurele overbelasting of op korte termijn niet meer beschikbaar is. Deze structurele overbelasting is in principe niet langer dan 3 maanden op te vangen met extra professionele hulp in de thuissituatie. Bij het wegvallen van de mantelzorg ontstaat een crisissituatie.
 • Als een cliënt die nog in het ziekenhuis verblijft, maar is uitbehandeld en al een Wlz-indicatie heeft voor verblijfszorg. Het is belangrijk dat deze cliënt zo snel mogelijk in de eigen regio een plaats krijgt en niet in het ziekenhuis blijft wachten op de aanbieder van voorkeur.

Sociale context

De wens van de cliënt voor een bepaalde locatie is leidend. CZ zorgkantoor vindt dat er bij cliënten met een dringende intramurale zorgvraag ook rekening gehouden moet worden met het belang voor de cliënt en zijn sociale systeem. De zorg moet op redelijke afstand van waar de cliënt woont, of wenst te wonen, worden geleverd. Onnodige verhuizingen moeten worden voorkomen, maar zijn gezien een cliëntsituatie thuis (onverantwoorde zorg) niet altijd realistisch en haalbaar. U kunt met de afdeling Zorgadvies bespreken of het voor een cliënt met de wachtstatus Actief wachtend wenselijk is om te wachten op de voorkeurslocatie.

Hoe zorgen we samen voor een goede wachtlijst?

Wil een cliënt verblijfszorg van uw organisatie? Dan bent u dossierhouder. Daar komen verschillende taken bij kijken. Deze vindt u in het actuele Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz. Door de taken goed uit te voeren, krijgen we een goede wachtlijst. Dat is fijn voor cliënten, want dit helpt de bemiddeling naar een goede plek en geeft inzicht in de wachttijden. Hieronder lichten we twee belangrijke zaken toe:

Zorg voor een juiste wachtstatus

Neem binnen twee werkdagen na zorgtoewijzing contact op met de cliënt. Bespreek de wensen rondom de invulling van de zorgvraag. Bespreek hierbij de verschillende leveringsvormen. Is thuis blijven wonen nog mogelijk, eventueel met de inzet van logeren? Of is verblijfszorg de gewenste of meest aangewezen oplossing? Bespreek bij een opnamewens de termijn en voorkeurslocatie. De urgentie van de zorgvraag en voorkeur voor een bepaalde woonlocatie, bepalen hoe snel een cliënt door u opgenomen kan worden. Stuur tijdig een Melding Aanvang Zorg (MAZ) of Mutatie (MUT) zodat de cliënt de juiste wachtstatus heeft. Vertel de cliënt dat u de wachtstatus hebt aangepast als dit nodig is of gewenst is door de cliënt.

Houd contact met de cliënt

Als dossierhouder bent u verantwoordelijk voor het tijdig organiseren van noodzakelijke zorg en voor de opname. Signaleer op tijd, eventueel met de coördinator zorg thuis, welke zorg de cliënt nodig heeft. Bepaal samen met de cliënt hoe vaak u en/of de coördinator zorg thuis, contact opneemt om te bespreken wat de wensen zijn en hoe het gaat. Verandert de wachtstatus, de invulling van de zorg of heeft de cliënt andere wensen? Geef dit door via iWlz.

Onjuist gebruik wachtlijststatussen

Wanneer u structureel de verkeerde wachtlijststatussen aan cliënten toekent, neemt de zorginkoper contact met u op om te bespreken hoe dit opgelost kan worden.

Partner op de wachtlijst: ZZP0

Personen met een indicatie voor ZZP0 zijn partners van cliënten met een Wlz-indicatie. De partner beschikt dus zelf niet over een Wlz-indicatie.

Wanneer mag een ZZP0 worden geïndiceerd?

Landelijk is afgesproken dat een ZZP0 mag worden geïndiceerd als de opnamedatum van de partner bekend is. Om vervuiling van de wachtlijst te voorkomen, is besloten om een zorgtoewijzing voor een ZZP0 in te trekken als er 2 weken na ontvangst van het ZZP0 nog geen melding aanvang zorg is aangeleverd door de zorgaanbieder.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?

Naar boven