Palliatief terminale zorg

Het is niet altijd mogelijk om palliatief terminale zorg (PTZ) thuis in te regelen voor mensen met een Wlz-indicatie. Toch vinden wij het belangrijk dat iedereen de laatste levensfase thuis kan doorbrengen.

Palliatief terminale zorg thuis

Wil iemand aanspraak maken op PTZ thuis? De coördinator zorg thuis vraagt dan via een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) extra budget voor PTZ aan bij ons zorgkantoor als de noodzakelijke zorg, begeleiding of toezicht niet met het beschikbare (basis)budget kan worden georganiseerd. Een zorgaanbieder hoeft geen rekenmodule aan te leveren bij het zorgkantoor. Wel is belangrijk om via een AAT aan te geven dat het om PTZ gaat.

Palliatief terminale zorg intramuraal/VPT

PTZ voor een cliënt die intramuraal is opgenomen of gebruikt maakt van een VPT wordt in principe betaald op basis van het geïndiceerde, best passende zorgprofiel. Het toegewezen zorgprofiel is het te declareren zorgprofiel. Kan de zeer intensieve 24-uurs zorg die geleverd wordt niet betaald worden vanuit het geïndiceerde zorgprofiel? Dan kan de prestatie die hoort bij het zorgprofiel VV10 zonder tussenkomst van het zorgkantoor gedeclareerd worden. In het Voorschrift zorgtoewijzing vindt u hierover meer informatie.

Een intramurale cliënt kan er ook voor kiezen om PTZ te krijgen in de thuissituatie of in een hospice.

Lees meer over PTZ in het Voorschrift Zorgtoewijzing en op de website van VWS.

Naar boven