Financiële problemen

Als een zorgaanbieder in surseance van betaling, faillissement of staat van kennelijk onvermogen verkeert, dan neemt CZ zorgkantoor een aantal stappen om te zorgen voor de continuïteit van de zorg.

Voor de cliënten

Het zorgkantoor voelt zich naar cliënten toe verplicht om te zorgen voor de continuïteit van de zorg. Het zorgkantoor staat niet in voor de continuïteit van de onderneming van een zorgaanbieder.

Overeenkomst beëindigen

In de regel beëindigt CZ zorgkantoor de overeenkomst met de zorgaanbieder als een zorgaanbieder in surseance raakt, failleert of in staat van kennelijk onvermogen komt te verkeren. Dat besluit valt nadat CZ zorgkantoor de gelegenheid heeft gehad een overleg te voeren met de bewindvoerder, de curator of, in geval van kennelijk onvermogen, met de zorgaanbieder.

Spoedeisende situatie

Is de bewindvoerder of de curator niet bereid de zorgverlening voort te zetten, dan is sprake van een spoedeisende situatie. Daarin kan CZ zorgkantoor zonder selectieprocedure maatregelen treffen die nodig zijn om continuïteit van zorg te borgen. Als dat mogelijk is, wordt een selectieprocedure gevolgd.

Productieafspraak

Als de overeenkomst met de zorgaanbieder eindigt, vervalt ook de productieafspraak die gemaakt is. CZ zorgkantoor kan als enige over de verdeling van de productie beslissen.

Selectie zorgaanbieders

In principe voert CZ zorgkantoor een transparante procedure om partijen te selecteren die de zorg kunnen voortzetten. CZ zorgkantoor zal van geval tot geval beslissen over de inrichting van de procedure en de criteria die worden gehanteerd.

Hoe verloopt de selectie?

CZ zorgkantoor volgt geen selectieprocedure als de periode tot het einde van het jaar te kort is of als de waarde van de productie afspraak € 206.000 of minder bedraagt.

Een selectieprocedure zal erop gericht zijn slechts één of hooguit enkele partijen te selecteren. CZ zorgkantoor maakt een keuze uit door gegadigden gedane biedingen.

CZ zorgkantoor bepaalt welke procedure geschikt is en bepaalt de criteria aan de hand waarvan de biedingen gewaardeerd worden. Als het een openbare procedure is, maakt CZ zorgkantoor de selectieprocedure ook via deze website bekend.

Contact met onze afdeling declareren Wlz

Vragen over het declareren van Wlz-zorg?