Beschikkingen zorg thuis

Zorg thuis als gewenste en best passende oplossing, moet gebaseerd zijn op een geïnformeerde keuze door de cliënt. Zorg thuis moet ook een verantwoorde en/of doelmatige oplossing zijn voor een cliënt. De Wlz verplicht zorgkantoren om dit te beoordelen en de cliënt, via een beschikking, te informeren over het resultaat van deze beoordeling.

Uw advies

Voor een juiste beoordeling vragen wij om uw advies over de actuele situatie van een cliënt. Dit advies zit (voor een belangrijk deel) in de Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT). In een aantal bijzondere situaties is alleen een AAT niet voldoende en levert u nog een rekenmodule en/of het formulier Verantwoorde zorg thuis bij ons aan. Niet in alle situaties is het nodig een AAT aan te leveren.

Cliënten ontvangen van deze beoordeling een (positieve of negatieve) beschikking van het zorgkantoor. De cliënt kan tegen een beschikking bezwaar en beroep aantekenen.

Er wordt geen beschikking afgegeven voor zorg thuis als een cliënt wacht op verblijfszorg (soort zorgtoewijzing Overbrugging).

Duur van de beschikking zorg thuis

Een positieve beschikking voor zorg thuis wordt voor de duur van de toewijzing afgegeven. Tenzij het zorgkantoor hier gemotiveerd van wil afwijken. 

Zie voor meer informatie over AAT en beschikkingen het Voorschrift Zorgtoewijzing.