Beschikkingen zorg thuis

Zorg thuis als gewenste en best passende oplossing, moet gebaseerd zijn op een geïnformeerde keuze door de cliënt. Zorg thuis moet ook een verantwoorde en/of doelmatige oplossing zijn voor een cliënt. De Wlz verplicht zorgkantoren om dit te beoordelen en de cliënt, via een beschikking, te informeren over het resultaat van deze beoordeling.

Cliënten ontvangen van deze beoordeling een (positieve of negatieve) beschikking van het zorgkantoor. De cliënt kan tegen een beschikking bezwaar en beroep aantekenen.

Er wordt geen beschikking afgegeven voor zorg thuis als een cliënt wacht op verblijfszorg (soort zorgtoewijzing Overbrugging).

Uw advies

Voor een juiste beoordeling vragen wij om uw advies over de actuele situatie van een cliënt. Dit advies zit (voor een belangrijk deel) in de Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT). In een aantal bijzondere situaties is alleen een AAT niet voldoende en levert u nog een rekenmodule en/of het formulier Verantwoorde zorg thuis bij ons aan. Niet in alle situaties is het nodig een AAT aan te leveren.

Lees meer over Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing

Duur van de beschikking zorg thuis

Een positieve beschikking voor zorg thuis wordt voor de duur van het indicatiebesluit afgegeven. Tenzij het zorgkantoor hier gemotiveerd van wil afwijken. 

Hanteer bij het aanvragen van zorg thuis onderstaand schema:

Aanvragen zorg thuis   
MPT / VPT / MPT in combinatie met pgb Voor de duur van het indicatiebesluit 
Behandeling
  • Bij MPT: voor de duur van het indicatiebesluit 
  • Bij VPT: 3 tot 6 maanden. Voor kinderen jonger dan 18 jaar, maximaal 3 jaar omdat er nog sprake is van een ontwikkelingsfase 
Extra Kosten Thuis

Voor de groepen die tot 1 juli 2018 in aanmerking komen voor de regeling EKT geldt dat de leeftijdsbegrenzing vanaf 1 juli 2018 vervalt. Het gaat dan om cliënten die:

  1. de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt en die ouders of verzorgers graag thuis willen laten opgroeien;
  2. één of meer kinderen hebben die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. De cliënt krijgt daarmee de mogelijkheid om deel uit te maken van het thuis opgroeien van zijn kind;
  3. op zorg zijn aangewezen vanwege een somatische aandoening of een lichamelijke handicap zonder dat sprake is van een verstandelijke handicap of een psychiatrische aandoening of psychogeriatrische beperking. De cliënt krijgt daarmee de mogelijkheid om vanuit huis inkomen uit werk te krijgen of om een studie of opleiding te volgen met het oog op het verwerven van inkomen uit werk.
PTZ / GVP
  • PTZ :Voor de duur van het indicatiebesluit
  • GVP: 3 maanden met de mogelijkheid van een verlenging van 3 maanden
Meerzorg thuis Maximaal 3 jaar afhankelijk van sector en/of advies CCE


Zie voor meer informatie over beschikkingen het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?