Nacalculatie 2023

Had u in 2023 een Wlz-overeenkomst met het zorgkantoor? Dan dient u het Nacalculatieformulier 2023 in via het NZa-portaal. Hiermee sluiten we het inkoopjaar 2023 af. Het zorgkantoor controleert deze gegevens. U leest op deze pagina wat de planning is van het proces rond het afronden en indienen van het Nacalculatieformulier 2023 en u leest over de kaders waarbinnen wij de nacalculatie beoordelen.

Procedure

CZ zorgkantoor stuurt u tussen half maart 2024 en 12 april 2024 een terugkoppeling met informatie die u dient in te vullen in de voorlopige nacalculatie. Deze terugkoppeling bevat een overzicht van alle bedragen en correcties die u opneemt in de nacalculatie. We geven daarbij ook aan welke bedragen u kunt opnemen. Als er een toelichting aan de hand van een bijlage nodig is, ontvangt u die ook van ons. Hierin hebben wij voor u de toelichting die de NZa nodig heeft voor u op een rijtje gezet. Wilt u deze gegevens controleren? Als u het niet eens bent met de terugkoppeling dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper. Heeft u overeenstemming met uw zorginkoper? Vul dan pas het nacalculatieformulier in. Kunt u zich wel direct vinden in de gegevens die wij u verstrekken? Dan kunt u deze meteen invullen in het NZa-Portaal, samen met de eventuele afspraken die u met de NZa heeft gemaakt. Zodra er overeenstemming is over de voorlopige nacalculatie (formulier zonder ondertekening en/of controleverklaring) en u deze met een akkoord terug heeft ontvangen van ons, kunt u de definitieve nacalculatie inclusief ondertekening en de controleverklaring via het NZa-portaal bij ons aanleveren. Belangrijk hierbij is dat het nacalculatieformulier ondertekend wordt door een zelfstandig tekenbevoegd bestuurder ofwel meerdere gezamenlijk bevoegd bestuurders. Plan tijdig een afspraak met uw accountant. De controleverklaring dient uiterlijk 17 mei door uw accountant ondertekend te zijn.

Tijdsplanning

Deadline Actie Wie Hoe
Uiterlijk 1 februari 2024 Kassiers differentiatiemiddelen V&V geven bij hun zorginkoper aan welk bedrag in 2023 is uitgegeven aan de differentiatieruimte Kassiers differentiatiemiddelen V&V Mail
5 februari 2024 Indienen aanvraag dure zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen Alle zorgaanbieders Procedure zie website
Uiterlijk 16 februari 2024 Kassiers transitiemiddelen zijn overeengekomen welk deel daadwerkelijk besteed is in 2022 en 2023 Kassier transitiemiddelen V&V en GZ Onderlinge afstemming zorginkoper en zorgaanbieder
23 februari 2024 17e werkdag van februari declaraties 2023 compleet ingediend Alle zorgaanbieders AW319
Half maart 2023* Overzicht goedgekeurde declaraties Zorgkantoor Terugkoppelingsmail
Uiterlijk 19 april 2024 Dient zorgaanbieder de voorlopige nacalculatie bij het zorgkantoor in Alle zorgaanbieders NZa portaal
Uiterlijk 17 mei 2024 Dient zorgaanbieder de definitieve nacalculatie bij het zorgkantoor in Alle zorgaanbieders NZa portaal
Uiterlijk 31 mei 2024 Dient zorgkantoor de definitieve nacalculatie in bij de NZa Zorgkantoor NZa portaal

* Als er sprake is dure zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen of aanvullende kosten of correcties, dan kan het zijn dat u de terugkoppelingsmail later ontvangt, uiterlijk 12 april.

Uitgangspunten opvoeren nacalculatie

Het CZ zorginkoopdocument 2023 van uw sector is leidend voor de kaders waarbinnen de nacalculatie wordt ingevuld. De volgende onderwerpen zijn belangrijk:

  • Substitutie tussen verschillende producten is toegestaan.
  • Voor de sector GZ (Gehandicaptenzorg) geldt de gedragslijn voor de declaratie van de prestaties dagbesteding en dagbehandeling (met andere woorden: bij welke indicatie u de prestatie licht/midden/zwaar declareert).
  • Voor de sector V&V (Verpleging & Verzorging) wordt bij meer dan 50% leegstand van de crisisbedden niet alle leegstandsdagen vergoed. In het CZ zorginkoopdocument 2023 van de sector V&V vindt u een rekenvoorbeeld.
  • Bij de sector GZ is de financiering van de leegstand alleen mogelijk voor die crisisbedden die bekend zijn bij de crisisregisseur en indien niet bezet, beschikbaar blijven voor een nieuwe crisisopname. Volgens het zorginkoopdocument overlegt de zorginkoper met de zorgaanbieder van crisiszorg tegen welk tarief de leegstand wordt gefinancierd.
  • Geleverde zorg moet rechtmatig zijn. Geconstateerde overschrijdingen dienen uiterlijk 23 februari via de AW319 gecorrigeerd te worden. Indien dit niet haalbaar is, neem dan tijdig contact op met het zorgkantoor.

Nieuwe zorgaanbieders

Leverde u in 2023 voor het eerst zorg binnen de Wlz (Wet langdurige zorg)? Let dan op dat u op tijd contact opneemt met uw accountant. Zorg ervoor dat uw accountant de juiste controles doet zoals die ook beschreven staan in het controleprotocol. Loopt uw accountant tegen problemen aan? Geef dat dan op tijd aan. Heeft u hulp nodig hebt bij het invullen van het Nacalculatieformulier? Geef dat dan aan via wlz.zorgcontrol@cz.nl.

Vragen of meer informatie?

Informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie leest u in de NZa beleidsregel, deze is vanaf eind februari beschikbaar op de website van de NZa. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Voor vragen over het NZa-portaal kunt u bij hen terecht. En hier leest u de veelgestelde vragen over het NZa-portaal. Bij inhoudelijke vragen over de nacalculatie kunt u contact opnemen met wlz.zorgcontrol@cz.nl.