Nacalculatie 2022

Had u in 2022 een Wlz-overeenkomst met CZ zorgkantoor, dan dient u het Nacalculatieformulier 2022 in via het NZa-portaal. Hiermee sluiten we het inkoopjaar 2022 af. CZ zorgkantoor controleert deze gegevens.

Op deze webpagina geven wij aan wat de planning is van het proces rond het afronden en indienen van het Nacalculatieformulier 2022 en bespreken wij de kaders waarbinnen wij de nacalculatie beoordelen.

Procedure

De nacalculatie 2022 dient aangeleverd te worden via het NZa-portaal. Net als vorig jaar stuurt CZ zorgkantoor u tussen half maart en 14 april een terugkoppeling met informatie die u dient in te vullen in de voorlopige nacalculatie. Deze terugkoppeling bevat een overzicht van alle bedragen en correcties die u opneemt in de nacalculatie. Ook geven we daarbij aan waar u welke bedragen kunt opnemen. Als er een toelichting aan de hand van een bijlage nodig is, ontvangt u die ook van ons. Hierin hebben wij voor u de toelichting die de NZa nodig heeft voor u op een rijtje gezet.

Wij willen u vragen deze gegevens te controleren en indien u het niet eens bent met de terugkoppeling contact op te nemen met uw zorginkoper. Heeft u overeenstemming met uw zorginkoper? Vul dan pas het nacalculatieformulier in. Indien u zich wel direct kunt vinden in de door CZ zorgkantoor aan u verstrekte gegevens kunt u deze meteen invullen in het NZa-Portaal, samen met de eventuele afspraken die u met de NZa heeft gemaakt.

Zodra er overeenstemming is over de voorlopige nacalculatie (formulier zonder ondertekening en/of controleverklaring) en u deze met een akkoord terug heeft ontvangen van CZ zorgkantoor, kunt u de definitieve nacalculatie inclusief ondertekening en de controleverklaring via het NZa-portaal bij ons aanleveren. Hierbij is het van belang dat het nacalculatieformulier ondertekend wordt door een zelfstandig tekenbevoegd bestuurder ofwel meerdere gezamenlijk bevoegd bestuurders. Plan tijdig een afspraak met uw accountant. De controleverklaring dient uiterlijk 17 mei door uw accountant ondertekend te zijn.

Tijdsplanning

Deadline Actie Wie Hoe
Uiterlijk 1 februari 2023 Zorgkantoor verstuurt de uitvraag voor de extra Kosten Covid-19 2022 naar zorgaanbieder Zorgkantoor Format
Uiterlijk 1 februari 2023 Kassiers differentiatiemiddelen V&V geven bij hun zorginkoper aan welk bedrag in 2022 is uitgegeven aan de differentiatieruimte Kassiers differentiatiemiddelen V&V Mail
6 februari 2023* Indienen aanvraag dure zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen Alle zorgaanbieders Procedure zie website
23 februari 2023 17e werkdag van februari declaraties over 2022 compleet ingediend Alle zorgaanbieders AW319
Uiterlijk 28 februari 2023 Dient zorgaanbieder het format extra Kosten Covid-19 2022 bij CZ zorgkantoor in Alle zorgaanbieders Format
Half maart 2023** Overzicht goedgekeurde declaraties en terugkoppeling extra kosten Covid-19 2022. Zorgkantoor Terugkoppelingsmail
Uiterlijk 19 april 2023 Dient zorgaanbieder de voorlopige nacalculatie bij CZ zorgkantoor in Alle zorgaanbieders NZa portaal
Uiterlijk 17 mei 2023 Dient zorgaanbieder de definitieve nacalculatie bij CZ zorgkantoor in Alle zorgaanbieders NZa portaal
Uiterlijk 31 mei 2023 Dient zorgkantoor de definitieve nacalculatie in bij de NZa Zorgkantoor NZa portaal

* Let op: deadline is eerder dan voorgaande jaren.
**Indien er sprake is dure zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen of aanvullende kosten of correcties, dan kan het zijn dat u de terugkoppelingsmail later ontvangt, uiterlijk 14 april.

Uitgangspunten opvoeren nacalculatie

Het CZ zorginkoopdocument 2022 van uw sector is leidend voor de kaders waarbinnen de nacalculatie wordt ingevuld. We brengen de volgende onderwerpen onder de aandacht:

  • Substitutie tussen verschillende producten is toegestaan.
  • Voor de sector GZ geldt de gedragslijn voor de declaratie van de prestaties dagbesteding en dagbehandeling (m.a.w. bij welke indicatie u de prestatie licht/midden/zwaar declareert).
  • Voor de sector VV wordt bij meer dan 50% leegstand van de crisisbedden niet alle leegstandsdagen vergoed. In het CZ zorginkoopdocument 2022 van de sector VV vindt u een rekenvoorbeeld.
  • Bij de sector GZ is de financiering van de leegstand alleen mogelijk voor die crisisbedden die bekend zijn bij de crisisregisseur en indien niet bezet, beschikbaar blijven voor een nieuwe crisisopname. Conform het zorginkoopdocument overlegt de zorginkoper met de zorgaanbieder van crisiszorg tegen welk tarief de leegstand wordt gefinancierd.
  • Geleverde zorg moet rechtmatig zijn. Geconstateerde overschrijdingen dienen uiterlijk 23 februari via de AW319 gecorrigeerd te worden. Indien dit niet haalbaar is, neem dan tijdig contact op met CZ zorgkantoor.

Compensatie energiekosten

Het kabinet heeft bekend gemaakt voor het jaar 2022 een compensatie te gaan verstrekken aan Wlz-zorgaanbieders voor de hogere energiekosten. Deze compensatie zal meegenomen worden in de nacalculatie. Op dit moment zijn de diverse betrokken partijen nog bezig met de uitwerking van deze regeling. Zodra er meer bekend is over de tijdslijnen en wat van u als aanbieder wordt verwacht, dan ontvangt u hierover bericht van ons.

Nieuwe zorgaanbieders

Leverde u in 2022 voor het eerst zorg binnen de Wet langdurige zorg? Let dan op dat u op tijd contact opneemt met uw accountant. Zorg ervoor dat uw accountant de juiste controles doet zoals die ook beschreven staan in het controleprotocol. Loopt uw accountant tegen problemen aan? Geef dat dan op tijd aan. Ook als u hulp nodig hebt bij het invullen van het Nacalculatieformulier vragen wij u tijdig contact op te nemen met CZ zorgkantoor per mail.

Vragen of meer informatie?

Informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie leest u in de NZa beleidsregel, deze is vanaf eind februari beschikbaar op de website van de NZa. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Voor vragen over het NZa-portaal kunt u terecht bij de NZa. Bekijk de contactgegevens van de NZa of bekijk de veelgestelde vragen. Bij inhoudelijke vragen over de nacalculatie kunt u contact opnemen per mail.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven