Meerzorg ZZP/VPT

Op deze pagina leest u meer informatie over de voorwaarden van het leveren van meerzorg aan cliënten die hun zorg verzilveren via de leveringsvorm ZZP of VPT. Daarnaast leest u hoe u meerzorg kunt aanvragen, declareren en treft u meer informatie aan over de meerzorgcyclus. Meerzorg ZZP/VPT kan worden ingezet binnen alle sectoren (GGZ, GZ en V&V).

Enkel cliënten met een indicatiebesluit voor een van de volgende zorgprofielen komen in aanmerking voor Meerzorg ZZP/VPT:

 • VG-5, VG-7, VG-8
 • LG-5, LG-6, LG-7
 • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel
 • LVG-4, LVG-5, SGLVG
 • VV-7, VV-8
 • GGZ-6B, GGZ-7B
 • 4GGZ-W, 5GGZ-W

Er kan een aanvraag worden ingediend voor Groepsmeerzorg, voor individuele Meerzorg en voor preventieve Meerzorg. Hieronder treft u een korte beschrijving aan van de verschillende mogelijkheden.

Groepsmeerzorg

Bij groepen van minimaal twee cliënten kan Groepsmeerzorg worden ingezet. Beschikbare middelen kunnen flexibeler worden ingezet omdat bij het verantwoorden van de zorginzet geen toerekening naar de individuele cliënt noodzakelijk is. De extra middelen hoeven namelijk niet alleen ingezet te worden voor de cliënt voor wie de Meerzorg bedoeld is, maar ook verbeteringen in de context van de cliënt.

Bij Groepsmeerzorg gaat het om:

 • Minimaal 2 cliënten van één groep op één (intramurale) locatie komen in aanmerking voor Meerzorg. Een groep bestaat dus uit 2 of meer cliënten. En;
 • Er sprake is van één vast team dat verantwoordelijk is voor de zorg. Het kan dus ook gaan om een groep van individueel wonende cliënten op een locatie die door één team worden begeleid. Bijvoorbeeld cliënten die individueel wonen in een geclusterde woonvorm en zorg in de vorm van een VPT krijgen;
 • Groepsmeerzorg biedt een efficiëntere oplossing (minder budget nodig) dan de combinatie van meerdere individuele aanvragen binnen de groep;
 • Het om een homogene groep gaat waarbij de begeleidingsbehoefte van cliënten sterk overeenkomt en er instrumenten/interventies kunnen worden ingezet die de context verstevigen en het team gemotiveerd houden. Denk hierbij aan deskundigheidsbevordering voor hele specifieke doelgroepen, extra training voor specifieke zorgvragen, coaching op hoe om te gaan met extreme agressie, extra intervisie voor medewerkers die te maken hebben met (zeer) complex gedrag of kosten voor inventaris en kleine verbouwingen;
 • Wanneer bij een cliënt de zorgvraag en zorgkosten sterk afwijken van de rest van de groep, dan kan hiervoor individuele Meerzorg worden aangevraagd. Dit kan naast de Groepsmeerzorg voor de andere cliënten in de groep.

Voor meer informatie zie Voorschrift Zorgtoewijzing.

Preventieve Meerzorg

Wilt u (verdere) terugval in functioneren van een cliënt voorkomen of beperken? Dit kan via de inzet van preventieve Meerzorg. Extra langdurige inzet van Meerzorg kan voorkomen worden door snelle onderbouwde flexibele inzet van expertise en/of uitbreiding van zorg. Dit is mogelijk voor een tijdelijke periode van 3 tot 6 maanden.

Voorwaarden voor inzet van preventieve Meerzorg:

 • er ligt een concreet uitvoeringsplan én;
 • er wordt aangetoond dat de context in deze cliëntsituatie op orde is én;
 • er is/wordt een collega zorgaanbieder of het CCE bij deze cliëntsituatie betrokken én;
 • er is sprake van kennis- en handelingsbekwaamheid van de interne betrokkenen.

Individuele Meerzorg

U kiest voor individuele meerzorg als er sprake is van 1 cliënt op de groep waarvoor meerzorg nodig is, of als de doelen voor de cliënt zo specifiek zijn, dat deze niet voor andere cliënten op de groep gelden.

Meerzorg ZZP/VPT aanvragen

Meerzorg is bij bovengenoemde zorgprofielen mogelijk en alleen dan als de zorgbehoefte van de cliënt minimaal 25% in uren hoger is dan de zorg die volgens de indicatie mogelijk is. U vraagt als zorgaanbieder Meerzorg aan bij het verantwoordelijke zorgkantoor. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier Meerzorg rekentool en de vragenlijst bij aanvragen voor zowel preventieve Meerzorg, de individuele (her)aanvraag en de (her)aanvraag voor Groepsmeerzorg. U verstuurt het aanvraagformulier en de vragenlijst via het VECOZO-notitieverkeer. Wij nemen uw aanvraag in behandeling als u alle verplichte velden en tabbladen hebt ingevuld. Documenten die niet volledig zijn ingevuld, ontvangt van ons retour. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan kent het zorgkantoor de Meerzorg toe. Het zorgkantoor bepaalt de omvang (een geldbedrag per dag) en de duur van de Meerzorg en hiervan ontvangt u een beschikking via het VECOZO-notitieverkeer.

De relevante documenten vindt u bij de downloads op de pagina Meerzorg.

Declareer Meerzorg via AW319

U kunt Meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor Meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u Meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslagen.

Verhuist uw cliënt naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Als er sprake is van een nieuw zorgkantoor, dan moeten de oude zorgaanbieder en het oude zorgkantoor dit bevestigen. Dat doet u via het aanvraagformulier Meerzorg, tabblad ‘Verhuisformulier’. Het nieuwe zorgkantoor beslist vervolgens welke middelen worden overgenomen.

Meerzorgcyclus: Meerzorgplan, evaluatie Groepsmeerzorg, Meerzorgdialoog en ontwikkelgesprek

Meerzorgplan

Vraagt u Meerzorg aan voor meerdere individuele cliënten of groepen? Dan dient u in de volgende situaties een Meerzorgplan bij ons in:

Levert u al Meerzorg aan cliënten?

U dient een Meerzorgplan in als:

 • > 10 cliënten hebben Meerzorg nodig; 
 • < 10 cliënten hebben Meerzorg nodig en het zorgkantoor vraagt om een Meerzorgplan;
 • < 10 cliënten en zorgaanbieder neemt zelf het inititatief;
 • bij de start van één of meerdere nieuwe groepen Groepsmeerzorg.

U levert dit Meerzorgplan aan per e-mail bij uw zorginkoper, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Meerzorgdialoog. Let hierbij op dat u géén cliëntgegevens meestuurt.

Levert u nog geen Meerzorg aan cliënten?

U dient een Meerzorgplan in als:

 • één of meerdere nieuwe cliënten een beroep doet op Meerzorg en/of;
 • bij de start van één of meerdere nieuwe groepen Groepsmeerzorg.

U levert dit Meerzorgplan aan per e-mail bij uw zorginkoper, uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Meerzorgdialoog. Let hierbij op dat u géén cliëntgegevens meestuurt.

Evaluatie Groepsmeerzorg

Indien er geen sprake is van een heraanvraag ontvangen wij graag uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Meerzorgdialoog de evaluatie Groepsmeerzorg. Indien er wel sprake is van een heraanvraag stuur dan uw evaluatie mee met uw heraanvraag. Graag ontvangen wij uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Meerzorgdialoog de op dat moment beschikbare evaluaties Groepsmeerzorg. U stuurt het format evaluatie Groepsmeerzorg per e-mail naar uw zorginkoper. Let hierbij op dat u géén cliëntgegevens meestuurt.

Meerzorgdialoog

Moet u een Meerzorgplan aanleveren? Dan vindt de dialoog hierover minimaal 1 keer per 3 jaar plaats. In dit Meerzorgdialoog kijken we op basis van het Meerzorgplan zowel terug (evaluatie) als vooruit.

De Meerzorgdialoog vindt plaats op basis van uw Meerzorgplan en indien van toepassing de evaluatie Groepsmeerzorg. In een gesprek tussen u als zorgaanbieder, het zorgkantoor en bij voorkeur het Centrum Consultatie en Expertise (CCE) komt alle ingezette Meerzorg aan bod.

Uw zorginkoper neemt het initiatief voor het plannen van deze dialoog.

Ontwikkelgesprek

Een ontwikkelgesprek is een zorginhoudelijk gesprek over de Meerzorg en vindt plaats tussen de betrokken zorgprofessionals, cliënten en/of hun naasten, het CCE (en eventueel het zorgkantoor). Deze gesprekken zijn niet vrijblijvend: voor iedere cliënt met Meerzorg wordt via een vaste cyclus van overleg een kwaliteitsslag gemaakt bij de uitvoering van de regeling Meerzorg. U bent als zorgaanbieder verantwoordelijk voor het inplannen van het ontwikkelgesprek.

Planning

Wat? Wie? Wanneer?
Meerzorgplan indienen Zorgaanbieder Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Meerzorgdialoog
Evaluatieformulier per Groepsmeerzorglocatie indienen (indien van toepassing) Zorgaanbieder

Is er sprake van een heraanvraag?
Stuur het dan mee met de heraanvraag.

Volgt er geen heraanvraag?
Stuur het dan uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de Meerzorgdialoog.

Nieuwe aanvragen Groepsmeerzorg Zorgaanbieder Gedurende het hele jaar
Nieuwe aanvragen individuele Meerzorg Zorgaanbieder
Gedurende het hele jaar
Ontwikkelgesprekken Zorgaanbieder, CCE en eventueel het zorgkantoor Gedurende het hele jaar
Meerzorgdialoog voeren Zorgkantoor, zorgaanbieder en CCE
Gedurende het hele jaar