Meerzorg MPT

Soms is de zorgvraag van een thuiswonende cliënt zo complex, dat aanvullende zorg thuis nodig is boven op de zorg binnen het zorgprofiel. In sommige situaties is de toeslag Meerzorg Thuis (MPT) de best passende oplossing. Meerzorg Thuis kan worden ingezet binnen alle sectoren (GGZ, GZ en V&V).

Heeft uw cliënt thuis extra zorg nodig?

Om thuis wonen voor cliënten met een intensieve zorgvraag mogelijk te maken, kan in de Wlz een beroep worden gedaan op een aantal toeslagen. In het Voorschrift Zorgtoewijzing leest u welke toeslagen er zijn om de zorg thuis toch verantwoord en doelmatig in te zetten. Deze toeslagen hebben een vaste volgorde. U toetst eerst of de cliënt in aanmerking komt voor één van de toeslagen die voorgaand aan de toeslag Meerzorg Thuis kunnen worden ingezet. Sluit geen van deze toeslagen aan bij de extra zorgbehoefte thuis van uw cliënt? Dan kan de toeslag Meerzorg Thuis mogelijk een passende oplossing zijn. Meerzorg Thuis is niet bedoeld om continu toezicht thuis te organiseren.

Een cliënt komt in aanmerking voor Meerzorg Thuis als er een indicatiebesluit is afgegeven voor één van de volgende zorgzwaartepakketten (zorgprofielen):

 • VG-5, VG-7, VG-8 
 • LG-5, LG-6, LG-7
 • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel
 • VV-7, VV-8
 • 4GGZ-W, 5GGZ-W

Toeslag Meerzorg Thuis aanvragen

In het Voorschrift Zorgtoewijzing leest u hoe u de toeslag Meerzorg MPT aanvraagt. Let u er bij uw aanvraag op dat u:

 • de meest recente versie van het Adviesformulier/rekenmodule gebruikt.
 • de tabbladen Adviesformulier, Rekenblad en Meerzorgonderbouwing volledig invult.
 • een dag/week schema meestuurt waaruit blijkt op welke momenten er zorg, begeleiding, dagbesteding en/of dagbehandeling wordt geleverd en door welke zorgaanbieder.
 • een actueel zorgplan meestuurt.
 • bij een heraanvraag informatie aanlevert over de manier waarop aan vooraf opgestelde doelen is gewerkt en welke resultaten zijn behaald.
 • informatie verwerkt over de eventuele mogelijkheden voor inzet van gebruikelijke zorg, mantelzorg en/of een (cliënt)netwerk.

Heeft u alle informatie compleet? Dan ontvangen wij uw aanvraag graag via het VECOZO-notitieverkeer. Houdt u er bij uw aanvraag rekening mee dat de toeslag Meerzorg Thuis ingaat op de datum waarop u uw aanvraag compleet en correct bij ons heeft ingediend. De toeslag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend.

U kunt een aanvraag gedurende het hele jaar indienen.

Declareer Meerzorg via AW319

U kunt Meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. De zorgaanbieder declareert voor Meerzorg MPT de normale prestaties voor het MPT bij het zorgkantoor (meer volume).

Verhuist uw cliënt naar een nieuwe zorgaanbieder?

De nieuwe zorgaanbieder kan het zorgplan van de oude zorgaanbieder overnemen. Als er sprake is van een nieuw zorgkantoor, dan moeten de oude zorgaanbieder en het oude zorgkantoor dit bevestigen. Dat doet u via het aanvraagformulier Meerzorg, tabblad ‘Verhuisformulier’. Het nieuwe zorgkantoor beslist vervolgens welke middelen worden overgenomen.