Vervolginformatie wijzigingen hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-zorginstelling

Per 1 januari 2020 worden een tweetal zaken vereenvoudigd in de hulpmiddelenzorg aan uw cliënten. Mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel) worden vanaf dan voor alle cliënten in een Wlz-zorginstelling verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook alle roerende voorzieningen (zoals een hoog-laag bed) worden vanaf dan voor cliënten in een Wlz-zorginstelling vanuit de Wlz betaald.

5 november 2019


Zorgaanbieders ontvingen hierover afgelopen juli een brief van ons. Op deze pagina leest u aanvullende informatie over de wijzigingen, zodat u zich hierop als zorgaanbieder kunt voorbereiden.

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen voor alle cliënten in een Wlz-zorginstelling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt) verstrekt vanuit de Wlz

Het gaat hier om hulpmiddelen voor individueel gebruik waarmee cliënten zich binnen- en buitenshuis kunnen verplaatsen, namelijk: rolstoelen, aangepaste fietsen, scootmobielen, aangepaste wandelwagens/buggy’s en aangepaste autostoeltjes voor kinderen. De hulpmiddelen worden bovenbudgettair vergoed. Bewoners van Wlz-zorginstellingen die na 1 januari 2020 een nieuw hulpmiddel nodig hebben, krijgen deze meteen vanuit de Wlz. Cliënten die op 1 januari 2020 in het bezit zijn van een mobiliteitshulpmiddel vanuit de Wmo (Wet maatschappelijk ondersteuning) behouden hun huidige hulpmiddel. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud, reparaties en aanpassingen tot het hulpmiddel vervangen moet worden.

Zorg dat u tenminste op 1 januari 2020 beschikt over deskundige paramedici die de indicatiestelling kunnen verzorgen

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling van mobiliteitshulpmiddelen. Deze mobiliteitshulpmiddelen vraagt u aan bij het zorgkantoor. De indicatie wordt gesteld door een gekwalificeerd en deskundig paramedicus, zoals een ergotherapeut of een fysiotherapeut. Dit gebeurt via een digitaal indicatiesysteem (ZorgInfo). In ZorgInfo doorloopt de indiceerder stapsgewijs het indicatieproces, via het invullen van vragenlijsten. U bepaalt zelf op welke wijze u de indicatiestelling regelt. Mogelijk heeft u al paramedici in dienst. U kunt ook afspraken maken met behandelaren van andere zorginstellingen of eventueel samenwerkingsafspraken maken met eerstelijns paramedici.

Regel tijdig toegang tot het indicatiesysteem ZorgInfo

Alle paramedici die indicaties stellen, doen dit via het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal. Ook extramuraal werkende paramedici. Paramedici regelen zelf hun toegang tot het portaal. Hiervoor is een Vecozo certificaat nodig. Met dit certificaat vragen zij een autorisatie aan via www.zorgverstrekking.nl. Gekoppeld aan de autorisatie zijn enkele verplichte E-learning modules, bedoeld om de kennis en deskundigheid over de indicatiestelling te verhogen. Nieuwe indiceerders hebben tot uiterlijk 1 maart 2020 de tijd om de E-learning modules af te ronden. Indiceerders die al indicaties voor rolstoelen verzorgen, hebben de E-learning modules al gevolgd. Op de website van ZorgInfo vindt u meer informatie en relevante documentatie met betrekking tot het portaal.

De NZa zorgt voor een passende bekostiging voor de extra kosten voor zorginstellingen

Het gaat hier om kosten voor indicatiestelling, het aanmeten en begeleiding bij het eerste gebruik van het mobiliteitshulpmiddel. Helaas is op het moment van versturen van deze brief de definitieve besluitvorming hierover nog niet afgerond. De NZa publiceert de uitkomsten begin november op de website van Nederlandse Zorgautoriteit

Zorgkantoren organiseren in november en begin december informatiebijeenkomsten (aanmelden is niet meer mogelijk)

Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd over het indicatieproces, de manier waarop het zorgkantoor vanaf 2020 aanvragen beoordeelt en het voorkeurspakket. De bijeenkomsten zijn met name interessant voor de paramedici in uw organisatie die de indicatiestelling verzorgen. Er zijn in totaal 9 bijeenkomsten verspreid over het land. Uiteraard komt de informatie die op de bijeenkomst wordt gedeeld ook schriftelijk beschikbaar, onder andere via de herziene protocollen van de zorgkantoren.

Roerende voorzieningen (geldt alleen voor de zorginstellingen die verblijf zonder behandeling aanbieden)

Vanaf 1 januari 2020 worden roerende voorzieningen voor cliënten in een Wlz-zorginstelling (voor wie de ZZP-bekostiging geldt) altijd uit de Wlz betaald

Roerende voorzieningen zijn hulpmiddelen voor zorg en wonen die door meerdere personen gebruikt kunnen worden, zoals hoog-laagbedden, tilliften en douchestoelen. Deze voorzieningen zijn onderdeel van de inventaris van zorginstellingen en vallen onder de Wlz/het instellingsbudget. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze voorzieningen bij cliënten met verblijf zonder behandeling soms nog vanuit de Wmo en Zvw. Dit is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk. Vanaf dan bent u als zorginstelling verantwoordelijk om deze voorzieningen te verstrekken. De NZa heeft de NIC component van de ZZP-tarieven voor verblijf zonder behandeling per 1 januari 2020 hierop aangepast.

Zorg er in overleg met uw hulpmiddelenleverancier voor dat uw cliënten ook per 1 januari 2020 over de juiste roerende voorzieningen beschikken

Maak vóór 1 januari 2020 afspraken met hulpmiddelenleveranciers over de vanuit de Zvw verstrekte roerende voorzieningen die u nu nog in huis heeft. Wij vragen van u dat u zelf in beeld brengt om welke cliënten met welke voorzieningen het precies gaat. Zorgverzekeraars schrijven hulpmiddelenleveranciers ook rechtstreeks aan en vragen hen om een proactieve rol te pakken in dit proces. Het klantbelang staat hierbij voorop; het juiste hulpmiddel moet beschikbaar zijn en blijven voor cliënten. Mocht u in de praktijk aanlopen tegen onoplosbare problemen of casuïstiek, neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar. Voor hulpmiddelen die in het verleden vanuit de Wmo zijn verstrekt, kan de gemeente of hun leverancier contact met u opnemen Gemeenten kunnen ervoor kiezen om door hen verstrekte voorzieningen uit te faseren of met u in gesprek te gaan om de voorzieningen over te nemen. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw leverancier of gemeente.

Waar kunt u terecht met vragen over bovengenoemde veranderingen?

U kunt terecht bij uw leverancier, gemeente en brancheorganisatie. Ons bereikt u per e-mail en telefonisch via de afdeling Zorgadministratie Wlz, bereikbaar op (076) – 524 34 55.