Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-zorginstelling

Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven (ZZP) worden nu vanuit vier regelingen geleverd en gefinancierd: de Wlz (Wet langdurige zorg), de Zvw (Zorgverzekeringswet), de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015 en soms ook de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

19 juli 2019

Bovendien verschillen de regels voor cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde regelgeving wordt vereenvoudigd.

Vanaf 1 januari 2020 worden:

  • mobiliteitshulpmiddelen - zoals een rolstoel en een scootmobiel - voor alle cliënten in een Wlz-instelling gefinancierd en verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015;

  • hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruik altijd uit de Wlz betaald. Dit gaat bijvoorbeeld om tilliften en hoog-laagbedden, ook wel ‘roerende voorzieningen’ genoemd. Nu leveren gemeenten en zorgverzekeraars deze hulpmiddelen soms nog vanuit de Wmo 2015 en Zvw.

Gevolgen

De vereenvoudiging kan met name gevolgen hebben voor cliënten waarvoor een ZZP zonder behandeling wordt gedeclareerd en die al gebruikmaken van deze hulpmiddelen. Uitgangspunt is dat zij zo weinig mogelijk van deze verandering merken. Cliënten die na 2020 een nieuw hulpmiddel nodig hebben, krijgen deze meteen vanuit de Wlz.

Communicatie

Zorgkantoren bereiden deze wijzigingen voor in nauwe samenwerking met de relevante veldpartijen. Zorgaanbieders die dit raakt ontvingen hierover via de e-mail een brief van ons. In deze brief leest u wat de wijzigingen voor u als zorgaanbieder betekenen.

De vereenvoudiging van het verstrekken van individuele, persoonsgebonden hulpmiddelen voor cliënten in een Wlz-instelling - zoals incontinentiemateriaal en orthopedische schoenen - is nog onderwerp van gesprek.

Kom naar de informatiebijeenkomst ‘Overheveling mobiliteitshulpmiddelen’

Het is belangrijk dat u goed bent voorbereid op deze wijziging. Daarom organiseren de zorgkantoren informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeren we u over het indicatieproces en de manier waarop we vanaf 2020 aanvragen beoordelen. Ook kunt u tijdens de bijeenkomsten kennismaken met de mobiliteitshulpmiddelen.