Reactie zorgkantoren uitspraak in kort geding over inkoopkader langdurige zorg

De betrokken zorgkantoren* hebben vandaag kennisgenomen van de uitspraak van de rechter in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. Zij gaan de uitspraak en de toelichting daarop de komende dagen bestuderen. De zorgkantoren betreuren dat zij tegenover de koepelorganisaties en zorgaanbieders in de rechtszaal hebben gestaan. Zij willen graag leren van dit proces om in de toekomst verder te kunnen samenwerken aan een goede, toegankelijke en betaalbare langdurige zorg. Voor de zorgkantoren staat voorop dat cliënten niet de dupe mogen worden van dit proces.

1 oktober 2020

Zorgkantoren onderzoeken op korte termijn wat de uitspraak betekent voor de zorginkoop voor 2021. Zij informeren hierover zorgaanbieders en brancheverenigingen in de langdurige zorg. Juist in deze drukke en onzekere coronaperiode willen zorgkantoren de zorgaanbieders zoveel mogelijk duidelijkheid bieden. De zorgkantoren hopen met de koepelorganisaties en de zorgaanbieders in gesprek te kunnen blijven over de toekomst van de langdurige zorg, voor de korte en voor de lange termijn. De maatschappelijke opgave op dit gebied is te groot om stil te staan.

Proces

Bij het opstellen van het nieuwe inkoopkader is vanaf januari jl. door de zorgkantoren en brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland overlegd met de betrokken brancheverenigingen en het ministerie van VWS. De zorgkantoren deelden in deze gesprekken hun ideeën en hebben de betrokken brancheverenigingen om reactie gevraagd. Zorgkantoren hebben getracht de opmerkingen van zorgaanbieders zo goed mogelijk mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe inkoopkader.

Inkoopkader

Met het nieuwe inkoopkader is gezocht naar een balans tussen het bieden van zekerheid en continuïteit voor zorgaanbieders (met een eenduidig en vast basistarief in alle regio’s) en het belonen van het werken aan vernieuwing en passende zorg (met een opslag op het tarief). Naar de mening van de zorgkantoren is dit een belangrijke prikkel om samen te komen tot de noodzakelijke vernieuwing van de langdurige zorg die onder andere door de vergrijzing te maken heeft met tekorten aan personeel en capaciteit. Met het inkoopkader wordt het beschikbare budget van het ministerie van VWS voor de langdurige zorg op een andere manier over zorgaanbieders verdeeld dan nu. Nog steeds gaat het hele budget voor de langdurige zorg voor 100% naar het organiseren van zorg voor mensen die die zorg nodig hebben.

Zorgkantoren

Zorgkantoren voeren in opdracht van het ministerie van VWS een deel van de Wet langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende organisaties die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar in de regio. Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de langdurige zorg voor cliënten in hun werkgebied bij zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en ggz en doen dat met een door VWS vastgesteld budget dat regionaal wordt verdeeld.

* van CZ, ENO, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid