Nieuw inkoopbeleid Wlz 2024: samen werken aan de toekomst

Het huidige inkoopbeleid voor de Wet langdurige zorg (Wlz) eindigt in 2023. In 2022 is CZ zorgkantoor (ook in Zorgverzekeraars Nederland verband) gestart met het ontwerpen van een nieuw, meerjarig Wlz-inkoopbeleid vanaf 2024. Dit doen wij samen met (vertegenwoordigers van) cliënten, branches, ketenpartners en zorgaanbieders.

25 januari 2023

Regiobijeenkomsten

In november 2022 en januari 2023 organiseerde CZ zorgkantoor verschillende regiobijeenkomsten voor bestuurders, strategen, zorgverkopers en zorgprofessionals met als doel om op inhoud met elkaar van gedachte te wisselen en te horen wat de beweging en doelen zouden moeten zijn van het nieuwe inkoopbeleid.

Beleid per sector

CZ zorgkantoor wil naar passende zorg voor iedere client. Dat betekent dat het beleid dat ontwikkeld wordt, vertaald wordt naar ieder sector (V&V, GZ en GGZ) en naar iedere regio waarin wij actief zijn. Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid vormen daarbij sectoroverstijgend de fundering.

Gehandicaptenzorg (GZ)
Voor de GZ is het landelijk akkoord (VGN-ZN), samen met de kanslijnen die de zorgaanbieders opstellen, een belangrijk uitgangspunt voor het uitwerken van het inkoopbeleid. Met het nieuwe inkoopbeleid wil de GZ: zorg thuis als het kan, passende en tijdige zorg voor complexe zorgvraag, inzetten van bewezen technologische innovaties en een andere manier van werken en duurzaamheid.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Om passende zorg binnen de GGZ te realiseren, richt het inkoopbeleid zich op complexe GGZ-zorg vanuit het herstelgerichte gedachtegoed thuis en perspectief naar herstel in een instelling. Daarnaast wordt ook focus gelegd op het oplossen van regionale knelpunten door sector- en domeinoverstijgend te werken. Het stimuleren van duurzaamheid, inzetten van een informeel netwerk en bewezen technologie, zijn ook onderdelen van het nieuwe inkoopbeleid.

Verpleging & Verzorging (V&V)
In de V&V wordt passende zorg vertaald naar “zelf tenzij”, “thuis tenzij”, “digitaal tenzij”, preventie, regionale samenwerking en randvoorwaarden als goed werkgeverschap. De essentiële behoeften uit een specifieke regio worden geborgd in het beleid van onze CZ regio’s.

Urgentie en uitdagingen

Centraal in alles wat wij doen, staat de cliënt. Veranderingen moeten dan ook ten goede komen aan de cliënt. Naast de bekende uitdagingen rondom arbeidsmarkt werden in de regiobijeenkomsten zaken genoemd als digitale transformatie, hoe preventie vorm te geven en duurzaamheid. Ons inkoopbeleid moet bijdragen aan het verkleinen van de vraagstukken. Iets waar we gezamenlijk als maatschappij, aanbieders en zorgkantoren mee aan de slag gaan. Samenwerken, elkaar vertrouwen, oude patronen loslaten en meer begrijpelijke taal met elkaar (en cliënten) spreken zijn daarbij belangrijke elementen.

Verwachtingsmanagement: we kunnen niet alles oplossen

In de regionale bijeenkomsten hebben we ook tegenstrijdige wensen gehoord en aanpassingen die niet in onze invloedssfeer liggen. Bijvoorbeeld een rol van het zorgkantoor als regisseur op basis van regionale plannen versus een rol als facilitator die ruimte geeft aan alle lokale initiatieven. Of het betrekken van onderwijs in preventie op regionaal niveau versus alleen een rol op nationaal niveau. Tenslotte is het over bekostiging gegaan; 100% van het maximum tarief versus maatschappelijke betaalbaarheid.

We kunnen niet aan alle zaken tegemoet komen. Ons streven is om een inkoopbeleid te maken dat gedragen is door de meeste partijen én de doelen voor onze klanten halen. Zoals eerder gezegd; dat doen we graag samen.

Regionale verschillen

In de regiobijeenkomsten bleek dat er, naast landelijke uitdagingen, ook veel regionale uitdagingen zijn. Deze regionale verschillen worden door ons onderkend en krijgen een plek in ons inkoopbeleid. Niet voor alle aanbieders in alle regio's één aanpak, maar aangepast aan de situatie.

Gezamenlijke waarden

Met elkaar samenwerken komt uiteindelijk neer op gedeelde gezamenlijke waarden. In de regiobijeenkomsten hebben we deze opgehaald, waarbij vertrouwen in elkaar, ruimte geven en nemen, terug naar de kern, openheid en transparantie, een gemeenschappelijke toekomstvisie en lef tonen elementen zijn die terug komen.

Samenwerking zorgkantoren Menzis en CZ

Met uitdagingen in de langdurige zorg als toegankelijkheid en betaalbaarheid o.a. veroorzaakt door een stijgende zorgvraag en een krappe arbeidsmarkt, zien wij als zorgkantoren CZ en Menzis toegevoegde waarde om onderling kennis, ervaringen en expertise op zorginkoopmethodiek te delen, van elkaar te leren en samen te verdiepen. CZ en Menzis blijven ieder een eigen zorginkoopbeleid hanteren. We gaan niet gezamenlijk inkopen en daarnaast verandert er niets voor de zorgaanbieders voor wat betreft de contacten met de zorgkantoren. Door gebruik te maken van elkaars expertise, maken we allebei een eigen zorginkoopmethodiek Wlz 2024 passend bij de uitdaging in de verschillende regio’s.

Input komende maanden

De regiobijeenkomsten hebben ons veel informatie opgeleverd. Dit helpt ons ons inkoopbeleid nog beter af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de vragen van de zorgaanbieders. Daarom organiseren we in maart weer een reeks regiobijeenkomsten waarin we ook ingaan op de inkoopmethode. In april wordt een webinar georganiseerd om onze stakeholders nader te informeren over de tariefsonderbouwing.