Functiewisseling manager V&V

“Verbouwing terwijl de winkel open blijft”

Jaap Stappers, die vijf jaar manager V&V van CZ zorgkantoor was, krijgt een andere functie. Hij blijft werkzaam bij CZ zorgkantoor en wordt kwartiermaker strategie, beleid en verbinding. Zijn opvolger wordt Sanne van Aarle, nu nog senior zorginkoper V&V. Tijd voor een kort interview met beiden, met een terug- en vooruitblik.

Meer regionale samenwerking

In hoeverre is de zorginkoop de afgelopen vijf jaar veranderd? Jaap vertelt: ”De focus is op regionale samenwerking komen te liggen. Dat past bij de uitdagingen in de ouderenzorg en zie ik als een positieve ontwikkeling. Op dit moment komen veel veranderingen van buiten, zoals WOZO, de arbeidsmarktproblematiek, de zorgkloof, etc. Daardoor ligt er veel druk op de zorg en is verandering noodzakelijk. Vijf jaar geleden lag de focus met name op kwaliteit van (verpleeghuis)zorg. Gezien vanuit de driehoek van betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit, ligt de nadruk nu op toegang van zorg“, concludeert hij.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de interne organisatie? “We zijn bezig geweest met het opzetten van ons kwaliteitsteam en hebben voor de inkoop een verschuiving gemaakt van zorginkopen per zorgaanbieder naar aandacht voor de regio”, zegt hij. “De regio wordt belangrijker dan individuele organisaties. We zijn bezig met allerlei ontwikkelingen en randvoorwaarden om de zorgplicht in te vullen, zoals vastgoed, technologie, innovaties en transformaties. De scope wordt veel groter en richt zich meer op de eerder genoemde driehoek.”

Op de vraag wat hij gaat doen in de nieuwe functie als kwartiermaker licht hij toe dat hij met de strategie van het zorgkantoor in het achterhoofd, gaat proberen in te spelen op beleidswijzigingen en in- en extern verbinding te maken. “Sommige vraagstukken vragen namelijk om meer afstemming. Zo ga ik bijvoorbeeld met een programma dat is gericht op langer thuis wonen meer samenhang aan brengen tussen de afdelingen van het zorgkantoor.”

Zorg houdbaar houden

”De uitdaging wordt de langdurige zorg houdbaar te houden”, zegt ook Sanne. “ Om dit te kunnen bereiken is er meer intensieve samenwerking nodig, wellicht meer regionale meerjarige contracten en meer differentiatie tussen partijen. Randvoorwaarde is dat zorgorganisaties bereid zijn om gezamenlijke resultaten af te spreken en te behalen. Dat is niet niks in een complexe tijd. We vragen de zorgorganisaties aan de ene kant om op de korte termijn zorg te blijven leveren, terwijl we ze tegelijkertijd vragen om de transformatie in gang te zetten naar de toekomst. Dat vraagt als het ware om een verbouwing terwijl de winkel open blijft.”

“Het afgelopen half jaar heeft de relatie met zorgorganisaties onder druk gestaan”, vindt ze. “Het gaat erom dat we met elkaar bereid moeten zijn om naar de regio te kijken. Hoe kun je langer thuis wonen bevorderen? Hoe kunnen we de zorg houdbaar houden?”, vraagt ze zich af. En vervolgt: “Ik hoop dat we met elkaar in gesprek blijven en begrip hebben voor ieders standpunt. Dat zou de samenwerking kunnen intensiveren. Dit is een voorwaarde om goede zorg te kunnen blijven leveren aan huidige cliënten en tegelijkertijd te werken aan houdbaarheid van de zorg op de lange termijn.” Hoewel de afgelopen periode samenwerking moeizamer heeft gemaakt ziet Sanne de toekomst positief tegemoet: “Ik zie hele mooie voorbeelden van regio’s die samen met ons de schouders er onder willen zetten. De komende tijd hoop ik met mijn team daar meer resultaatsafspraken over te kunnen maken, zodat we samen de zorg houdbaar kunnen houden voor onze cliënten”, sluit ze af.

Sanne van Aarle is in 2013 bij de sector V&V van CZ zorgkantoor komen werken. De laatste vijf jaar was ze daar senior zorginkoper. Ze heeft in verschillende regio’s gewerkt, en veel aanbieders ontmoet. Daarnaast is ze aangesloten bij een aantal landelijke overlegtafels met ZN, VWS en NZa.

Jaap Stappers is in 2014 bij de sector V&V van CZ zorgkantoor komen werken. De laatste vijf jaar was hij manager van het team. Vanaf 1 december start hij als kwartiermaker strategie, beleid en verbinding bij CZ zorgkantoor.

Jaap en Sanne