Zorg inkopen en declareren

Zijn uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen goedgekeurd? Dan kunt u uw zorg inkopen en declareren.

Deze zorg mag u inkopen

Met uw persoonsgebonden budget (pgb) mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Er zijn een paar uitzonderingen. Zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Bekijk de landelijke vergoedingenlijst.

 • Vervoer naar uw dagbesteding

Hebt u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of hebt u of een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw reiskosten van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb. Dit mag alleen als u daadwerkelijk begeleiding groep afneemt.

 • Huishoudelijke hulp

Als u een zorgprofiel hebt (voorheen zorgzwaartepakket) mag u het pgb ook gebruiken voor huishoudelijke hulp.

 • Vervanging voor gebruikelijke zorg (respijtzorg)

Gebruikelijke zorg is de zorg die u normaal aan elkaar biedt als u samen in 1 huis woont. Staat in uw indicatiebesluit dat een huisgenoot, partner, of ouder door overbelasting geen gebruikelijke zorg kan verlenen? Dan moet u iemand anders inhuren om voor u te zorgen.

Dit mag u uw zorgverlener betalen

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet méér betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag is voor elke situatie anders. Kies uw situatie:

 1. Ik heb een professionele zorgverlener
  U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan € 65,29 per uur of € 60,12 per dagdeel voor de dagbesteding betalen (deze tarieven gelden vanaf 1 juli 2020). Een professionele zorgverlener is:

  • BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)
  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is

   

 2. Ik heb een andere zorgverlener
  Hebt u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 20,73 per uur of dagdeel (dit tarief geldt vanaf 1 juli 2020). Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

 3. Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij CZ Zorgkantoor? Dan geldt dat u per 1 juli 2020 de bedragen van € 65,29 per uur en € 60,12 per dagdeel mag aanhouden voor niet-professionele zorgverleners.

Zo betaalt u uw zorgverlener

Declareer uw zorg binnen 4 weken bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen dan uw zorgverleners.

Let op: houdt u zich niet aan de afspraken die u maakte in uw zorgovereenkomst? Dan betaalt de SVB uw zorgverleners niet. Is uw declaratie verkeerd? Dan moet u (een deel van) uw persoonsgebonden budget (pgb) terugbetalen.

Een declaratie kan verkeerd zijn als u zorg declareert die niet in de zorgovereenkomst staat. Bijvoorbeeld omdat de zorg niet met een pgb mag worden ingekocht. Of omdat de zorg niet voldoet aan de juiste kwaliteit. Lees meer op de site van de SVB.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.