Zorg inkopen en declareren

Zijn uw zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen goedgekeurd? Dan kunt u uw zorg inkopen en declareren.

Welke zorg mag u inkopen?

Met uw pgb mag u zorg inkopen die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Er zijn een paar uitzonderingen. Zeker weten dat u de juiste zorg inkoopt? Bekijk de landelijke vergoedingenlijst.

 • Vervoer naar uw dagbesteding

Hebt u een pgb voor begeleiding groep met vervoer? Of hebt u of een indicatie voor verpleging en verzorging? Dan mag u úw reiskosten van en naar de dagbesteding betalen met uw pgb.

 • Huishoudelijke hulp

Als u bent geïndiceerd voor een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) mag u het pgb ook besteden aan huishoudelijke hulp.

 • Vervangende gebruikelijke zorg (respijtzorg)

Gebruikelijke zorg is de zorg die je normaal aan elkaar biedt als je samen in 1 huis woont. Staat in uw indicatiebesluit dat een huisgenoot, partner, of ouder wegens overbelasting niet in staat is om gebruikelijke zorg te leveren? Dan mag u hen niet betalen vanuit uw pgb en moet u iemand anders inhuren om voor u te zorgen.

Hoeveel mag u uw zorgverlener betalen?

U spreekt met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Maar u mag niet meer betalen dan het maximale bedrag. Dit bedrag hangt af van de situatie.

 1. U hebt een professionele zorgverlener
  U mag uw zorgverlener niet meer betalen dan € 63 per uur en € 58 per dagdeel. Een professionele zorgverlener is:
  • BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg);
  • ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling;
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

 2. U hebt een andere zorgverlener
  Hebt u geen professionele zorgverlener? Of krijgt u zorg van (schoon)familie in de 1e of 2e graad? Dan betaalt u maximaal € 20 per uur of dagdeel. Uw gewaarborgde hulp mag alleen zorg verlenen als hij/zij (schoon)familie is in de 1e of 2e graad.

  Uitzondering: had u op 31 december 2013 al een pgb bij het zorgkantoor? En loopt dat pgb nog steeds door bij ons? Dan mag u de bedragen van € 63 per uur en € 58 per dagdeel aanhouden voor niet professionele zorgverleners.

Hoe betaalt u uw zorgverlener?

Binnen vier weken declareert u uw zorg bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen dan uw zorgverleners.

Let op: houdt u zich niet aan de afspraken die u maakte in uw zorgovereenkomst? Dan betaalt de SVB uw zorgverleners niet uit. Dient u een verkeerde declaratie in? Dan moet u (een deel van) uw pgb terugbetalen.

Vragen over een pgb

Hebt u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.