Stoppen met een pgb

In een aantal gevallen stopt een pgb. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Zo kunt u zelf besluiten dat u de zorg liever door ons laat regelen. Dat heet zorg in natura. Ook kan uw situatie wijzigen, waardoor uw pgb door ons wordt stop gezet.

Redenen stoppen pgb

Er zijn verschillende redenen waarom een pgb stopt. Op basis van uw persoonlijke situatie kunnen wij besluiten om het pgb te weigeren, beëindigen of in te trekken. Hieronder leggen we de verschillen aan u uit.

Weigeren
Het zorgkantoor kan in een aantal situaties de aanvraag voor een pgb weigeren op basis van de Wet, Regeling en/of het Besluit langdurige zorg. In de weigeringsbeschikking die u dan van ons ontvangt, leest u waarom uw pgb geweigerd is en wat de mogelijkheden zijn om toch zorg te ontvangen.

Beëindigen
Een pgb kan door het zorgkantoor beëindigd worden als er al een toekenningsbeschikking is afgegeven en het pgb door een beëindigingsreden wordt gestopt. U ontvangt van ons een beëindigingsbrief met uitleg waarom uw pgb stopt en per welke datum.

Intrekken
Een pgb kan door het zorgkantoor alsnog worden ingetrokken na toekenning van het pgb. Dit doen wij per startdatum van het betreffende budgetjaar. In de intrekkingsbeschikking die u dan van ons ontvangt, leest u waarom uw pgb wordt ingetrokken.

Wij zetten uw pgb stop als u:

 • Tijdelijk, maar langer dan twee maanden bent opgenomen in een Wlz-instelling of ziekenhuis. Als u denkt dat de opname korter dan twee maanden duurt, hoeft u het pgb niet direct stop te laten zetten. Heeft u maandlonen afgesproken met uw zorgverlener(s)? Zorg er dan voor dat u die zorgovereenkomsten (tijdelijk) stop zet. Zo voorkomt u dat een zorgverlener onterecht wordt doorbetaald. Want tijdens uw verblijf in de Wlz-instelling of het ziekenhuis mag er geen zorg vanuit het pgb worden ingezet. Verwacht u dat u langer dan twee maanden in het ziekenhuis blijft? Geef dat dan aan ons door. Dat kan zodra u dat weet.

 • Tijdelijk, maar in totaal langer dan 13 weken in een jaar naar een land buiten de Europese Unie vertrekt. Meer hierover leest u hier.

 • Blijvend bent opgenomen in een Wlz-instelling.

 • Zich niet houdt aan de verplichtingen van de regeling pgb-Wlz. 

 • Er zelf om vraagt om uw pgb stop te zetten of om te zetten naar zorg in natura.

 • Geen geldige indicatie meer heeft.

 • Geen vast woonadres heeft.

 • Failliet bent verklaard of als sprake is van schuldsanering op grond van de WSNP.

 • Een gewaarborgde hulp heeft die niet aan de voorwaarden voldoet. Blijkt uit onze administratieve controle of huisbezoek dat de ondersteuning van de gewaarborgde hulp niet goed georganiseerd is? Dan kunnen wij aan u vragen om een andere gewaarborgde hulp aan te wijzen.

 • In de gevangenis zit.

 • Komt te overlijden.

Doorgeven dat het pgb stopt

Stopt uw pgb? Dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Omdat het proces niet heel eenvoudig is, hebben we de te volgen stappen voor u inzichtelijk gemaakt. Als u werkt in het PGB Portaal kunt u de zorgovereenkomsten eenvoudig in het portaal beëindigen. Of vul het wijzigingsformulier in. Beëindig ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener. Kijk voor meer informatie bij een overeenkomst opzeggen op svb.nl. Als de budgethouder in Nederland is overleden, hoeft u dat niet aan ons door te geven. Wij ontvangen automatisch een bericht vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens van de gemeente.

Is de budgethouder in het buitenland overleden? Dan kan het langer duren voordat het overlijden officieel is doorgegeven. Neem daarom contact met ons op. We kunnen dan alvast wat zaken regelen. U leest er hier meer over.

Verandering hoogte budget

Het toegekende pgb geldt voor een kalenderjaar. Wordt uw pgb tussentijds beëindigd? Dan wordt het budget naar rato verrekend. Heeft u een budget voor een jaar en wordt het pgb na een half jaar beëindigd? Dan wordt ook het budget gehalveerd.<
Wilt u meer weten over de herberekening van het budget? U leest er hier meer over.

Overstappen naar zorg in natura

Wilt u uw zorg niet meer zelf regelen? Of gaat u verhuizen naar een zorginstelling? Dan kunt u zorg krijgen van een zorgverlener die een contract heeft met ons. Die regelt dan uw zorg. Dat noemen we zorg in natura. Overstappen van een pgb naar zorg in natura is eenvoudig. 

Let op: als u overstapt van een pgb naar zorg in natura, gaat u een andere eigen bijdrage betalen. 

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.