Gewaarborgde hulp

Krijg hulp bij het regelen van uw persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Kunt of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand om hulp vragen. Dit noemen we een gewaarborgde hulp.

Gewaarborgde hulp wordt pgb-beheerder

Heeft u momenteel een pgb dat wordt beheerd door een gewaarborgde hulp? De gewaarborgde hulp voor mensen met een pgb uit de Wlz wordt afgeschaft. Voor huidige budgethouders betekent dit dat u (of uw wettelijk vertegenwoordiger) de gewaarborgde hulp moet machtigen tot pgb-beheerder (uiterlijk voor 1 juli 2028). U ontvangt hierover later van ons persoonlijk bericht. Voor deze tijd hoeft u nog niks te doen.
Meer informatie over de pgb-beheerder leest u hier.

Wat is een gewaarborgde hulp?

Een gewaarborgde hulp regelt het pgb voor u. En is verantwoordelijk voor alles wat volgens de pgb-verplichtingen moet gebeuren.

Hieronder valt:

 • het inkopen van de juiste, passende en kwalitatief goede zorg
 • het maken van afspraken met zorgverleners in het PGB Portaal
 • controleren of de budgethouder de juiste zorg krijgt
 • het controleren van declaraties en facturen en deze indienen via het PGB Portaal
 • aansturen van de zorg en de zorg evalueren met de zorgverleners
 • eerste aanspreekpunt zijn voor CZ zorgkantoor
 • aanwezig zijn bij een huisbezoek van CZ zorgkantoor

Verplichte gewaarborgde hulp

Is de aanvraag van een pgb afgerond voor 1 juli 2024 en heeft u een gewaarborgde hulp dan valt u onder de oude regeling. Dit betekent dat een gewaarborgde hulp verplicht is als u een van de volgende zorgprofielen heeft:

 • een zorgprofiel VV 4, 5, 6 of 7
 • een zorgprofiel VG 4, 5, 6, 7 of 8
 • een zorgprofiel GGZ W 1, 2, 3 of 4

De verplichting van een gewaarborgde hulp op deze zorgprofielen geldt zolang u onder de oude regeling valt. U ontvangt van ons bericht om de rol van gewaarborgde hulp om te zetten naar die van pgb-beheerder. Met de omzetting naar pgb-beheerder valt u onder de nieuwe regeling. Een gewaarborgde hulp is dan niet meer verplicht.
Lees hier meer over de pgb-beheerder.

Voorwaarden en verplichtingen gewaarborgde hulp

Heeft u nu nog de rol van gewaarborgde hulp dan leest u hieronder welke voorwaarden er voor u gelden. Voldoet u niet meer aan deze voorwaarden dan wordt een nieuwe pgb-beheerder aangewezen. Het aanwijzen van een gewaarborgde hulp is dan niet meer mogelijk. De gewaarborgde hulp:

 • Is aanwezig bij een Bewuste Keuze Gesprek en/of het huisbezoek
 • Is altijd eerste aanspreekpunt voor het zorgkantoor en ontvangt daarom alle post
 • Mag voor maximaal 3 budgethouders het budget beheren
 • Moet Nederlands kunnen spreken en mag dus geen tolk gebruiken. De gewaarborgde hulp moet ook de Nederlandse taal kunnen lezen en schrijven om de pgb-administratie te kunnen voeren
 • Zit niet in Bij detentie is er sprake van vrijheidsbeneming op basis van het strafrecht. Er zijn 2 verschillende vormen. Voorlopige hechtenis: hierbij wordt iemand vastgehouden uit voorzorg, bijvoorbeeld omdat de persoon wordt verdacht van een strafbaar feit maar er is nog geen uitspraak gedaan door de rechter. Dit wordt ook wel inverzekeringstelling genoemd. En gevangenisstraf: is iemand veroordeeld vanwege een strafbaar feit? Dan zit iemand in detentie en wordt er dus gesproken over een gevangenisstraf.
 • Kan aan alle pgb-verplichtingen voldoen
 • Heeft zelf geen bewindvoerder of curator aangewezen door een rechtbank
 • Heeft zelf geen Wlz-indicatie waarbij een gewaarborgde hulp verplicht is
 • Woont maximaal 200 kilometer bij u vandaan (hij/zij mag ook buiten Nederland wonen)
 • Is géén zorgverlener van u, behalve als u eerste- of tweedegraads familie bent
 • Een gewaarborgde hulp mag niet worden betaald uit het pgb
 • Heeft géén betalingsproblemen (zoals Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, faillissement of uitstel van betaling)

Wilt u dat iemand anders uw pgb gaat beheren?

Heeft u nu een gewaarborgde hulp, maar wilt u iemand anders aanwijzen? Vanaf 1 juni 2024 is niet meer mogelijk om een gewaarborgde hulp aan te wijzen. In plaats daarvan kunt u een pgb-beheerder aanwijzen.
Lees wat u hiervoor moet doen op de pagina pgb-beheerder.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.