Zo betrekken we onze cliënten

Onze zorg staat onder enorme druk. We worden steeds ouder en Nederland vergrijst. Daardoor is er ook meer zorg nodig. Terwijl het tekort aan zorgpersoneel toeneemt. Toegang tot goede zorg is niet meer zeker en dat raakt ons allemaal. Natuurlijk willen we dat u zorg krijgt van goede en deskundige zorgverleners. Door te luisteren naar onze cliënten, kunnen we de zorg beter maken.

De stem van cliënten is onmisbaar

Bij de inkoop van zorg zijn we in gesprek met cliënten(raden) en cliënten(organisaties). Zij kijken anders naar zorg dan zorgkantoren en zorgverleners. Wat zijn hun ervaringen met de zorg? Welke zorg hebben zij nodig? En wat kan de cliënt nog (deels) zelf of met hulp van de omgeving? Met deze waardevolle informatie zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en leven verbetert.

Zo betrekken we cliënten bij onze zorginkoop

We zijn in gesprek met cliënten(raden) en naasten, ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties. Ook via Onafhankelijke cliëntenondersteuning ontvangen we signalen over de wensen en behoefte van onze cliënten.

U leest er meer over in dit document

Cliënten

We gaan langs bij verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met wie we afspraken maken over de zorg en gaan dan ook met cliënten in gesprek over hun ervaringen met de zorg.

Cliëntenraden

Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten van zorgorganisaties. We nodigen cliëntenraden uit bij onze kwaliteitsdialogen en overlegmomenten met bestuurders. Ook organiseren we ieder jaar regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden.

Lees meer over hoe we cliëntenraden betrekken

Cliëntenorganisaties

In Nederland bestaan globaal vier typen cliëntenorganisaties: categorale patiëntenorganisaties, cliëntenraden, regionale Zorgbelangorganisaties en landelijke koepels. Afhankelijk van hun rol en doelgroep betrekken we deze partijen bij ons zorginkoopbeleid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Doordat de cliëntondersteuner vaak in gesprek is met cliënten weten zij goed wat hun wensen en behoeften zijn. Cliëntondersteuners leveren vier keer per jaar signalen aan bij het zorgkantoor. Deze informatie helpt ons om passende zorg in te kopen.

Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Dit levert het op

Advance Care Planning (ACP)

Samen met Zorgbelangorganisaties hebben we een onderzoek uitgevoerd naar Advance Care Planning (ACP). Daarmee bedoelen we de afspraken die zorgverleners met mensen maken over de zorg in de laatste jaren van hun leven. Dit zijn enkele resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen:

  • Patiënten en mantelzorgers vinden het prettig als de huisarts bij een kennismakingsgesprek al zaken rondom ACP bespreekt. Op deze manier wordt het ook vanzelfsprekend om het erover te hebben.
  • Huisarts en andere zorgverleners moeten op hoogte zijn dat Wlz-zorg ook op andere manieren dan intramurale opname ingezet kan worden bijvoorbeeld in een Volledig Pakket Thuis.
  • Een niet-reanimerenpenning om de hals is belangrijk als iemand echt niet gereanimeerd wil worden; geef deze informatie expliciet door aan patiënten en mantelzorgers.
  • Huisartsen zouden zo veel mogelijk moeten inzetten op het koppelen van registratiesystemen, zodat afspraken over ACP rondom een patiënt bij alle betrokken zorgorganisaties en zorgverleners bekend zijn. 
  • Bijeenkomsten over ACP door ouderenbonden of andere vrijwilligers zijn de moeite waard om te organiseren. 
  • Maak als huisartsen of betrokken zorgverleners/organisaties onderling ook afspraken over ACP bij mensen met andere culturele achtergronden, laaggeletterden, mensen die slecht ziend zijn en anderen die speciale aandacht vragen.

De resultaten geven ons onder andere meer inzicht in de bekendheid rondom ACP en wat hierin de wensen en verwachtingen zijn van cliënten, hun naasten en zorgverleners. Met de verkregen perspectieven van cliënten, hun naasten en zorgverleners stimuleren we huisartsen en ander zorgverleners om ACP vaker en nog beter in te zetten.  

Met ervaringskennis leggen we meer nadruk op persoonsgerichte zorg

We zijn actief betrokken bij het consortium Ervaringsdeskundigheid. Het Consortium leidt mensen met een licht verstandelijke beperking op tot ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die ervaring hebben met een ziekte of beperking en de zorgverlening. En die hun ervaringen delen en inzetten om de zorg te verbeteren. Bij de inkoop van langdurige gehandicaptenzorg betrekken we opgeleide ervaringsdeskundigen uit dit Consortium. Zij gaan onder andere mee op bezoek bij woonlocaties en locaties voor dagbesteding. Daar kijken en praten zij mee over de zorg en stellen kritische vragen. Door de aanwezigheid van de ervaringsdeskundigen, is de drempel voor cliënten om hun ervaringen te delen lager.