Zo betrekken we onze cliënten

We willen dat u zorg krijgt van goede, deskundige zorgverleners die luisteren naar uw wensen. En dat er voldoende zorg beschikbaar en betaalbaar is. Door te luisteren naar onze cliënten, kunnen we de zorg nóg beter maken.

De stem van cliënten is onmisbaar

Bij de inkoop van zorg zijn we in gesprek met cliënten(raden) en cliënten(organisaties). Zij kijken anders naar zorg dan zorgkantoren en zorgverleners. Wat zijn hun ervaringen met de zorg? Welke zorg hebben zij nodig? En hoe gaan zij om met hun ziekte? Met deze waardevolle informatie zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en leven verbetert.

Zo betrekken we cliënten bij onze zorginkoop

We zijn in gesprek met cliënten(raden) en naasten, ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties. Ook via Onafhankelijke cliëntenondersteuning ontvangen we signalen over de wensen en behoefte van onze cliënten.
U leest er meer over in dit document

Cliënten

We gaan langs bij verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met wie we afspraken maken over de zorg en gaan dan ook met cliënten in gesprek over hun ervaringen met de zorg.

Cliëntenraden

Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten van zorgorganisaties. We nodigen cliëntenraden uit bij onze kwaliteitsdialogen en overlegmomenten met bestuurders. Ook organiseren we ieder jaar regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden.

Cliëntenorganisaties

In Nederland bestaan globaal vier typen cliëntenorganisaties: categorale patiëntenorganisaties, cliëntenraden, regionale Zorgbelangorganisaties en landelijke koepels. Afhankelijk van hun rol en doelgroep betrekken we deze partijen bij ons zorginkoopbeleid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Doordat de cliëntondersteuner vaak in gesprek is met cliënten weten zij goed wat hun wensen en behoeften zijn. Cliëntondersteuners leveren vier keer per jaar signalen aan bij het zorgkantoor. Deze informatie helpt ons om passende zorg in te kopen.
Lees meer over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Dit levert het op

Advance Care Planning (ACP)

Samen met Zorgbelangorganisaties hebben we een onderzoek uitgevoerd naar Advance Care Planning (ACP). Daarmee bedoelen we de afspraken die zorgverleners met mensen maken over de zorg in de laatste jaren van hun leven. Dit zijn enkele resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen:

  •  Patiënten en mantelzorgers vinden het prettig als de huisarts bij een kennismakingsgesprek al zaken rondom ACP bespreekt. Op deze manier wordt het ook vanzelfsprekend om het erover te hebben.
  •  Huisarts en andere zorgverleners moeten op hoogte zijn dat Wlz-zorg ook op andere manieren dan intramurale opname ingezet kan worden bijvoorbeeld in een Volledig Pakket Thuis.
  •  Een niet-reanimerenpenning om de hals is belangrijk als iemand echt niet gereanimeerd wil worden; geef deze informatie expliciet door aan patiënten en mantelzorgers.
  •  Huisartsen zouden zo veel mogelijk moeten inzetten op het koppelen van registratiesystemen, zodat afspraken over ACP rondom een patiënt bij alle betrokken zorgorganisaties en zorgverleners bekend zijn.
  •  Bijeenkomsten over ACP door ouderenbonden of andere vrijwilligers zijn de moeite waard om te organiseren.
  •  Maak als huisartsen of betrokken zorgverleners/organisaties onderling ook afspraken over ACP bij mensen met andere culturele achtergronden, laaggeletterden, mensen die slecht ziend zijn en anderen die speciale aandacht vragen.

De resultaten geven ons onder andere meer inzicht in de bekendheid rondom ACP en wat hierin de wensen en verwachtingen zijn van cliënten, hun naasten en zorgverleners. Met de verkregen perspectieven van cliënten, hun naasten en zorgverleners stimuleren we huisartsen en ander zorgverleners om ACP vaker en nog beter in te zetten. 

Zorgbelang gaf advies op onze zorginkoopdocumenten

De adviezen worden gebruikt bij het opstellen van onze Inkoopdocumenten 2023. Zodat we duidelijker laten zien op welke manier in het inkoopbeleid rekening wordt gehouden met de inbreng van cliënten en hun mantelzorgers. Zorgbelang bracht bijvoorbeeld in dat bij nieuwe technologische innovaties op het vlak van domotica en schermzorg, cliënten en hun naasten graag bij de ontwikkeling hiervan betrokken worden. Zo wordt gewaarborgd dat deze toepassingen gebruiksvriendelijk en makkelijk in het dagelijks leven in te passen zijn. Ook kregen we het advies om de naasten meer te betrekken bij de keuze en invulling van zorg. Dat nemen we mee in verdere beleidsontwikkeling.

Met ervaringskennis leggen we meer nadruk persoonsgerichte zorg

We zetten ook de eerste stappen om ervaringsdeskundigen te betrekken bij onze zorginkoop. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die ervaring hebben met bijvoorbeeld de zorgverlening, de ziekte en het herstel en in staat zijn hun ervaringen in te zetten ter verbetering van deze zorg en hun ervaring over te dragen aan anderen. In 2020 zijn we gestart met een proef. Daarin gingen ervaringsdeskundigen op bezoek bij woonlocaties en locaties voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De proef had twee doelen:

  1. Bekijken wat de ervaringsdeskundige vond van de kwaliteit van de geleverde zorg.
  2. Onderzoeken welke inzichten we krijgen door ervaringsdeskundigen in te zetten.

In 2021 hebben we deze proef afgerond. We zien dat het waarde oplevert. Want ervaringsdeskundigen kijken, praten en kunnen en durven kritische vragen te stellen vanuit hun eigen kijk op zorg. Ook is de drempel voor cliënten om hun ervaringen te delen tijdens een werkbezoek met het zorgkantoor lager als er een ervaringsdeskundige aansluit. We zien dat er ook een aantal zaken moeten verbeteren: we gaan ervaringsdeskundigen gerichter inzetten bij cliënten op woon- en/of dagbestedingslocaties waarin zij zichzelf herkennen en zich in kunnen verplaatsen. In 2023 gaan we binnen de inkoop van langdurige gehandicaptenzorg aan de slag met een pool van ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn we ook actief betrokken bij het consortium Ervaringsdeskundigheid. Waarbij mensen met verstandelijke beperking opgeleid worden tot ervaringsdeskundigen.

Naar boven