Zo betrekken we onze cliënten

We willen dat u zorg krijgt van goede, deskundige zorgverleners die luisteren naar uw wensen. En dat er voldoende zorg beschikbaar en betaalbaar is. Door te luisteren naar onze cliënten, kunnen we de zorg nóg beter maken.

De stem van cliënten is onmisbaar

Bij de inkoop van zorg zijn we in gesprek met cliënten(raden) en cliënten(organisaties). Zij kijken anders naar zorg dan zorgkantoren en zorgverleners. Wat zijn hun ervaringen met de zorg? Welke zorg hebben zij nodig? En hoe gaan zij om met hun ziekte? Met deze waardevolle informatie zorgen we ervoor dat de kwaliteit van zorg en leven verbetert.

Zo betrekken we cliënten bij onze zorginkoop

We zijn in gesprek met cliënten(raden) en naasten, ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties. Ook via Onafhankelijke cliëntenondersteuning ontvangen we signalen over de wensen en behoefte van onze cliënten.

Cliënten

We gaan langs bij verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg (GZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met wie we afspraken maken over de zorg en gaan dan ook met cliënten in gesprek over hun ervaringen met de zorg.

Cliëntenraden

Cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten van zorgorganisaties. We nodigen cliëntenraden uit bij onze kwaliteitsdialogen en overlegmomenten met bestuurders. Ook organiseren we ieder jaar regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden. In de gehandicapten sector organiseerden we in samenwerking met ervaringsdeskundigen twee regionale bijeenkomsten. Waarbij we met elkaar in gesprek gingen over het VN-verdrag Handicap en de thema’s inclusie en participatie in de samenleving. Doel daarbij was van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Cliëntenorganisaties

In Nederland bestaan globaal vier typen cliëntenorganisaties: categorale patiëntenorganisaties, cliëntenraden, regionale Zorgbelangorganisaties en landelijke koepels. Afhankelijk van hun rol en doelgroep betrekken we deze partijen bij ons zorginkoopbeleid.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner helpt cliënten en hun naasten door goed te luisteren, mee te denken over de zorgbehoefte en hen de weg te wijzen naar de best passende zorg. Doordat de cliëntondersteuner vaak in gesprek is met cliënten weten zij goed wat hun wensen en behoeften zijn. Cliëntondersteuners leveren vier keer per jaar signalen aan bij het zorgkantoor. Deze informatie helpt ons om passende zorg in te kopen.

Dit levert het op

Wat hebben mensen nodig om langer thuis te wonen?

Mensen verhuizen tegenwoordig pas naar een zorginstelling (zoals een verpleeghuis) als het thuis écht niet meer gaat. De meeste mensen krijgen dus zorg thuis. Thuis kan hun eigen huis zijn, maar ook een aanleunwoning, een zorgappartement, een residentie of een geclusterde woonvorm. Daarnaast blijft er een groep die aangewezen is op een verpleeghuis of zorginstelling voor mensen met een beperking. Samen met Zorgbelangorganisaties hebben we cliënten en hun naasten in 2020 gevraagd waarom ze ervoor kiezen om de zorg thuis te blijven ontvangen. We hebben ook gevraagd hoe die zorg nog beter zou kunnen. Met deze tips en aanbevelingen gaan we aan de slag. Inzichten en handvatten zijn gebundeld in het handboek Volledig Pakket Thuis (VPT) voor zorgaanbieders. Ook bespreken we met zorgaanbieders hoe zij de zorg bij mensen thuis nog beter kunnen organiseren.

Samen met Zorgbelangorganisaties zijn we in 2021 een onderzoek gestart naar Advance Care Planning (ACP). Daarmee bedoelen we de afspraken die zorgverleners met mensen maken over de zorg in de laatste jaren van hun leven. Het onderzoek ronden we in 2022 af. De resultaten geven ons onder andere meer inzicht in de bekendheid rondom ACP en wat hierin de wensen en verwachtingen zijn van cliënten, hun naasten en zorgverleners. We brengen vervolgens perspectieven van cliënten, hun naasten en zorgverleners bij elkaar en doen aan de hand van het onderzoek aanbevelingen. Zodat er bij zorgverleners een beweging op gang komt om ACP vaker en nog beter in te zetten.

Wat hebben mensen met een beperking nodig bij de dagbesteding?

In 2020 deden Zorgbelangorganisaties voor ons zorgkantoor onderzoek naar de dagbesteding voor mensen met een beperking. Ze vroegen cliënten, naasten en medewerkers naar hun ervaringen. Tips en aanbevelingen waar we samen met zorgverleners mee aan de slag zijn, zijn onder andere dat zelf beslissingen en keuzes maken over je eigen leven een belangrijk uitgangspunt is om betekenisvolle dagbesteding voor de cliënt te realiseren. Ook wordt er steeds meer maatwerk geleverd in het aanbod van dagbesteding op basis van de wensen en behoeften van cliënten. Denk hierbij aan dagbesteding op de woning en aansluitende openingstijden.

Zorgbelang gaf advies op onze zorginkoopdocumenten

De adviezen worden gebruikt bij het opstellen van onze Inkoopdocumenten 2023. Zodat we duidelijker laten zien op welke manier in het inkoopbeleid rekening wordt gehouden met de inbreng van cliënten en hun mantelzorgers. Zorgbelang bracht bijvoorbeeld in dat bij nieuwe technologische innovaties op het vlak van domotica en schermzorg, cliënten en hun naasten graag bij de ontwikkeling hiervan betrokken worden. Zo wordt gewaarborgd dat deze toepassingen gebruiksvriendelijk en makkelijk in het dagelijks leven in te passen zijn. Ook kregen we het advies s om de naasten meer te betrekken bij de keuze en invulling van zorg g. Dat nemen we mee in verdere beleidsontwikkeling.

Met ervaringskennis leggen we meer nadruk persoonsgerichte zorg

We zetten ook de eerste stappen om ervaringsdeskundigen te betrekken bij onze zorginkoop. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die ervaring hebben met bijvoorbeeld de zorgverlening, de ziekte en het herstel en in staat zijn hun ervaringen in te zetten ter verbetering van deze zorg en hun ervaring over te dragen aan anderen. In 2020 zijn we gestart met een proef. Daarin gingen ervaringsdeskundigen op bezoek bij woonlocaties en locaties voor dagbesteding in de gehandicaptenzorg. De proef had twee doelen:

  1. Bekijken wat de ervaringsdeskundige vond van de kwaliteit van de geleverde zorg.
  2. Onderzoeken welke inzichten we krijgen door ervaringsdeskundigen in te zetten.

In 2021 hebben we deze proef afgerond. We zien dat het waarde oplevert. Want ervaringsdeskundigen kijken, praten en kunnen en durven kritische vragen te stellen vanuit hun eigen kijk op zorg. Ook is de drempel voor cliënten om hun ervaringen te delen tijdens een werkbezoek met het zorgkantoor lager als er een ervaringsdeskundige aansluit. We zien dat er ook een aantal zaken moeten verbeteren: we gaan ervaringsdeskundigen gerichter inzetten bij cliënten op woon- en/of dagbestedingslocaties waarin zij zichzelf herkennen en zich in kunnen verplaatsen.

Naar boven