Pgb-beheerder

Hulp nodig bij het beheren van uw persoonsgebonden budget (pgb)

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) komt veel kijken. Mag of wilt u niet alles zelf regelen? Dan kunt u iemand om hulp vragen en machtigen om het voor u te doen. Vanaf juni 2024 kunt u bij het aanvragen van een pgb een pgb-beheerder aanwijzen. Tot die tijd wijst u een gewaarborgde hulp aan.

Uw pgb beheerd door gewaarborgde hulp?

Heeft u al een pgb en wordt deze nog beheerd door een gewaarborgde hulp?

Lees hier meer over de gewaarborgde hulp

Wat is een pgb-beheerder?

Een pgb-beheerder regelt alles rondom het pgb voor u. Denk bijvoorbeeld aan het inkopen van passende zorg, het maken van zorgovereenkomsten met zorgverleners of het indienen van declaraties bij de SVB.

Wie kan uw pgb-beheerder worden?

 • Heeft u een mentor, bewindvoerder of curator? Dan beheert deze het pgb of machtigt iemand anders om het pgb voor u te beheren.
 • Bent u jonger dan 18 jaar? Dan beheert een ouder of voogd uw pgb. Een ouder of voogd kan ook iemand anders machtigen om uw pgb te beheren.

In alle andere gevallen kunt u zelf iemand anders machtigen om uw pgb te beheren of zelf uw pgb beheren. Meer informatie over deze vormen van vertegenwoordiging kunt u lezen op Regelhulp

Voorwaarden, vaardigheden, verplichtingen en taken

Hier leest uw aan welke voorwaarden en verplichtingen een pgb-beheerder moet voldoen, welke vaardigheden hij of zij moet bezitten en welke taken bij het beheer van een pgb komen kijken.

Voorwaarden om een pgb te beheren

 • De pgb-beheerder is geen betaald zorgverlener van de budgethouder. Wanneer iemand uw budget beheert én pgb-zorgverlener is, kan er sprake zijn van belangenverstrengeling. Voor de pgb-beheerder is het dan lastiger om de inzet van de zorg objectief te beoordelen. De taak van een zorgverlener is om de zorg te leveren, niet om het pgb te beheren. Uitzonderingen zijn mogelijk als de pgb-beheerder eerste- of tweedegraads familie is van de budgethouder.
 • De pgb-beheerder wordt niet betaald voor de rol als pgb-beheerder.
 • De pgb-beheerder beheert het pgb voor maximaal 3 budgethouders. Het beheren van een pgb vraagt aandacht en tijd. Door een grens van maximaal 3 budgethouders te stellen, heeft de pgb-beheerder voldoende tijd om de budgethouder op een goede manier bij te staan.
 • De pgb-beheerder zit niet in detentie. De pgb-beheerder zit ook niet in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en is niet failliet verklaard of bij surseance van betaling.
 • De pgb-beheerder moet de Nederlandse taal machtig zijn (geen tolk nodig). Dit is nodig om te communiceren met het zorgkantoor, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de zorgverleners.
 • De pgb-beheerder is duurzaam betrokken bij budgethouder. De pgb-beheerder heeft minimaal elke maand persoonlijk contact met de budgethouder en met de zorgverleners over de kwaliteit en passendheid van de zorg.
 • De pgb-beheerder is een natuurlijk persoon.
 • De pgb-beheerder heeft een woonadres en woont op redelijke afstand van de budgethouder om toezicht te kunnen houden op de zorg die de budgethouder ontvangt. Of de pgb-beheerder toont aan dat hij of zij kan voldoen aan de taken en verantwoordelijkheden, ondanks de fysieke afstand. De pgb-beheerder is altijd het eerste aanspreekpunt voor het zorgkantoor en ontvangt daarom alle post.
 • De pgb-beheerder heeft geen wettelijk vertegenwoordiger.
 • De pgb-beheerder heeft eerder bewezen in staat te zijn om alle taken en verantwoordelijkheden van een pgb-beheerder uit te voeren als diegene eerder pgb-beheerder is geweest.
 • De pgb-beheerder moet op de hoogte zijn van de zorg in natura (ZIN) die de budgethouder krijgt.

Vaardigheden

Deze 10 punten helpen uw pgb-beheerder om na te gaan of het regelen van zorg met een pgb bij hem of haar past. Een pgb-beheerder moet:

 1. Een goed overzicht van de situatie houden
 2. Weten welke regels er horen bij een pgb
 3. Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden
 4. Communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, de SVB en zorgverleners
 5. Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen
 6. Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden en zich eraan houden
 7. Beoordelen of de zorg uit het pgb bij de budgethouder past
 8. Zelf de zorg regelen met één of meer zorgverleners
 9. Zorgen dat de zorgverleners die voor de budgethouder werken, weten wat ze moeten doen
 10. U weet wat u moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener

Lees de uitgebreide toelichting in de 10 punten pgb-vaardigheid

Verplichtingen van een pgb-beheerder

Degene die uw pgb gaat beheren moet voldoen aan alle verplichtingen die daarbij horen. Deze leest u in verplichtingen en handelingen pgb.

Taken van een pgb-beheerder

Bij het beheren van een pgb horen o.a. de volgende taken: het regelen van de zorg, de administratie en de financiële afhandeling. Bekijk het overzicht van alle taken, verplichtingen en handelingen pgb.

Zo stelt u een pgb-beheerder aan

Lees hier hoe u een pgb-beheerder aanstelt.

1. Geef aan ons door dat u een (andere) pgb beheerder wilt

Nog geen pgb?

Bij het aanvragen van pgb vertelt u ons wie uw pgb gaat beheren.  Lees meer over het aanvragen van een pgb.

Heeft u al een pgb en wilt u iemand anders uw pgb laten beheren?

Stuur dan de volgende documenten naar ons op:

 • Het door de huidige en nieuwe pgb-beheerder ingevuld en ondertekend formulier ‘ik wil een andere pgb beheerder’.
 • Het ingevulde machtigingsformulier dat voor uw situatie geldt:
 • Een door de nieuwe pgb-beheerder ondertekend budgetplan.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe pgb-beheerder (deze gebruiken wij om uw handtekening te controleren).

2. Wij toetsen of uw pgb-beheerder geschikt is

Bij het regelen van een pgb komt veel kijken. Daarom kijken we aan de hand van de voorwaarden, verplichtingen en vaardigheden, of uw (nieuwe) pgb-beheerder hiervoor geschikt is. Dit doen we tijdens het Bewuste Keuze Gesprek (BKG). Wij nodigen uw (nieuwe) pgb-beheerder voor dit gesprek uit.

3. Is alles in orde?

Nadat wij getoetst hebben of de nieuwe pgb-beheerder voldoet, wordt de wijziging definitief verwerkt en is de nieuwe pgb-beheerder gevolmachtigd om uw pgb te beheren. Hij of zij ontvangt een brief met een bevestiging.

Had u al een pgb-beheerder? Dan ontvangt deze ook een bevestigingsbrief om hem/haar te informeren dat de taken komen te vervallen.

4. Is het niet in orde?

Voldoet de pgb-beheerder niet aan alle voorwaarden of verplichtingen of blijkt uit het BKG dat deze persoon niet geschikt is als pgb-beheerder? Dan ontvangt de nieuwe pgb-beheerder per brief een afwijzing van ons. In deze brief lichten wij onze afwijzing toe.

U kunt dan twee dingen doen: bezwaar maken tegen de afwijzing of iemand anders opgeven als pgb-beheerder. In de brief met de afwijzing leest u hoe lang u hiervoor de tijd heeft.

Als u geen geschikte pgb-beheerder kunt vinden, zijn wij genoodzaakt het pgb stop te zetten.

5. Gevolgen wijziging pgb-beheerder voor het PGB Portaal

Maakt u of uw pgb-beheerder gebruik van het PGB Portaal? Als dat de nieuwe pgb-beheerder door ons is goedgekeurd, kan de huidige pgb-beheerder niet langer inloggen in het PGB Portaal. Uw nieuwe pgb-beheerder krijgt automatisch toegang tot het PGB Portaal.

Wat als ik geen pgb-beheerder kan vinden?

Wilt u een pgb maar mag of wilt u niet zelf uw pgb beheren én kunt u geen (geschikte) pgb-beheerder vinden? Dan komt u niet in aanmerking voor een pgb. Heeft u alleen hulp nodig bij het vinden van de juiste zorgverleners of bij het invullen van formulieren? Dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Let op: zij gaan niet het pgb voor u beheren maar helpen u alleen op weg of geven advies.

Vragen over een pgb

Heeft u vragen over het persoonsgebonden budget (pgb)? Neem gerust contact op met de afdeling Zorgadministratie.