Nacalculatie 2021

Had u in 2021 een Wlz-overeenkomst met het zorgkantoor, dan dient u het Nacalculatieformulier 2021 in via het NZa-portaal. Hiermee sluiten we het inkoopjaar 2021 af. Het zorgkantoor controleert deze gegevens.

Op deze webpagina geven wij aan wat de planning is van het proces rond het afronden en indienen van het Nacalculatieformulier 2021 en bespreken wij de kaders waarbinnen wij de nacalculatie beoordelen.

Nacalculatie en kwaliteitsbudget

Voor de V&V-zorgaanbieders die in 2021 kwaliteitsbudget van CZ zorgkantoor ontvingen, geldt dat dit opgenomen dient te worden in de nacalculatie. Nadere informatie over de planning en de procedure rondom het kwaliteitsbudget volgt zodra hier meer duidelijkheid over is na landelijke afstemmingen.

Let op! Ondanks dat de deadlines met betrekking tot het kwaliteitsbudget nog niet definitief zijn, staan in onderstaande tijdsplanning ook deadlines voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget. Wij raden daarom alle zorgaanbieders aan om onderstaande procedure en de planning voor de nacalculatie 2021 zorgvuldig door te lezen!

Procedure

De nacalculatie 2021 dient aangeleverd te worden via het NZa-portaal. Net als vorig jaar stuurt CZ zorgkantoor u tussen half maart en 8 april een terugkoppeling met informatie die u dient in te vullen in de voorlopige nacalculatie. Deze terugkoppeling bevat een overzicht van alle bedragen en correcties die u opneemt in de nacalculatie. Ook geven we daarbij aan waar u welke bedragen kunt opnemen. Als er een toelichting aan de hand van een bijlage nodig is, ontvangt u die ook van ons. Hierin hebben wij voor u de toelichting die de NZa nodig heeft voor u op een rijtje gezet.

Wij willen u vragen deze gegevens te controleren en indien u het niet eens bent met de terugkoppeling contact op te nemen met uw zorginkoper. Heeft u overeenstemming met uw zorginkoper? Vul dan pas het nacalculatieformulier in. Indien u zich wel direct kunt vinden in de door het zorgkantoor aan u verstrekte gegevens kunt u deze meteen invullen in het NZa-Portaal, samen met de eventuele afspraken die u met de NZa heeft gemaakt.

Zodra er overeenstemming is over de voorlopige nacalculatie (formulier zonder ondertekening en/of controleverklaring) en u deze met een akkoord terug heeft ontvangen van uw zorginkoper, kunt u de definitieve nacalculatie inclusief ondertekening en de controleverklaring via het NZa-portaal bij ons aanleveren. 

Tijdsplanning

Deadline Actie Wie Hoe
Uiterlijk 25 januari 2022 Indienen declaraties over 2021 Alle zorgaanbieders AW319
Uiterlijk 11 februari 2022 Ontvangt zorgaanbieder de uitvraag voor doorlopende kosten en extra Kosten Covid-19 2021 Zorgkantoor Format
18 februari 2022* Indienen aanvraag dure zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen Alle zorgaanbieders Procedure zie website
23 februari 2022 Indienen correcties over declaraties over 2021 Alle zorgaanbieders AW319
Uiterlijk 4 maart 2022 Indienen format doorlopende kosten en extra Kosten Covid-19 2021 Alle zorgaanbieders Format
Half maart 2022 Overzicht goedgekeurde declaraties AW319 tot begin maart Zorgkantoor Terugkoppelingsmail
Uiterlijk 1 april 2022 Registratie realisatie kwaliteitsbudget 2021 in Vektis portaal Zorgaanbieders V&V met kwaliteitsbudget Vektis portaal
Uiterlijk 8 april 2022 Ontvangt zorgaanbieder de terugkoppeling doorlopende kosten 2021 en extra kosten Covid-19 2021 Zorgkantoor Terugkoppelingsmail
Vóór 15 april 2022 Ontvangt zorgaanbieder met kwaliteitsbudget overzicht KB2021 Zorgkantoor Overzicht KB2021
Uiterlijk 15 april 2022 Indienen van de voorlopige nacalculatie bij het zorgkantoor Zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget NZa portaal
Uiterlijk 13 mei 2022 Indienen van de definitieve nacalculatie bij het zorgkantoor Zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget NZa portaal
Vóór 1 juni 2022 Indienen van de definitieve nacalculatie bij de NZa (zonder kwaliteitsbudget) Zorgkantoor NZa portaal
Nog niet bekend Indienen van de definitieve nacalculatie bij het zorgkantoor Zorgaanbieders V&V met kwaliteitsbudget NZa portaal
Nog niet bekend Indienen van de definitieve nacalculatie bij de NZa (met kwaliteitsbudget) Zorgkantoor NZa portaal

Let op: deadline is eerder dan voorgaande jaren.

Uitgangspunten opvoeren nacalculatie

Het CZ zorginkoopdocument 2021 van uw sector is leidend voor de kaders waarbinnen de nacalculatie wordt ingevuld. We brengen de volgende onderwerpen onder de aandacht:

  • Substitutie tussen verschillende producten is toegestaan.
  • Voor de sector GZ geldt de gedragslijn voor de declaratie van de prestaties dagbesteding en dagbehandeling (m.a.w. bij welke indicatie u de prestatie licht/midden/zwaar declareert).
  • Voor de sector VV wordt bij meer dan 50% leegstand van de crisisbedden niet alle leegstandsdagen vergoed. In het CZ zorginkoopdocument 2021 van de sector VV vindt u een rekenvoorbeeld.
  • Bij de sector GZ is de financiering van de leegstand alleen mogelijk voor die crisisbedden die bekend zijn bij de crisisregisseur en indien niet bezet, beschikbaar blijven voor een nieuwe crisisopname. Conform het zorginkoopdocument overlegt de zorginkoper met de zorgaanbieder van crisiszorg tegen welk tarief de leegstand wordt gefinancierd.
  • Geleverde zorg moet rechtmatig zijn. Geconstateerde overschrijdingen dienen gecorrigeerd te worden voor 23 februari via de AW319. Bij uitzondering kan het als correctie opgenomen worden in de nacalculatie.

Nieuwe zorgaanbieders

Leverde u in 2021 voor het eerst zorg binnen de Wet langdurige zorg, let dan op dat u op tijd contact opneemt met uw accountant. Zorg ervoor dat uw accountant de juiste controles doet zoals die ook beschreven staan in het controleprotocol. Loopt uw accountant tegen problemen aan? Geef dat dan op tijd aan. Ook als u hulp nodig hebt bij het invullen van het Nacalculatieformulier vragen wij u tijdig contact op te nemen met uw zorginkoper.

Vragen of meer informatie?

Informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie leest u in de NZa beleidsregel, deze is beschikbaar op de website van de NZa. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Voor vragen over het NZa-portaal kunt u terecht bij de NZa. Bekijk de contactgegevens van de NZa of bekijk de veelgestelde vragen.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven