Nacalculatie 2020

Had u in 2020 een Wlz-overeenkomst met het zorgkantoor, dan dient u het Nacalculatieformulier 2020 in via het NZa-portaal. Hiermee sluiten we het inkoopjaar 2020 af. Het zorgkantoor controleert deze gegevens.

Op deze webpagina geven wij aan wat de planning is van het proces rond het afronden en indienen van het Nacalculatieformulier 2020 en bespreken wij de kaders waarbinnen wij de nacalculatie beoordelen.

Nacalculatie en kwaliteitsbudget

Voor de V&V-zorgaanbieders die in 2020 kwaliteitsbudget van CZ zorgkantoor ontvingen, geldt dat dit opgenomen dient te worden in de nacalculatie. Via de pagina  vindt u onder het kopje Verantwoording kwaliteitsbudget onder andere de meest recente versie van het accountantsprotocol rondrekening kwaliteitsbudget en nadere informatie over de planning voor de zorgaanbieders met kwaliteitsbudget.

Alle andere zorgaanbieders binnen de sector V&V, GZ en GGZ raden wij aan de procedure en de planning voor de nacalculatie 2020 zorgvuldig door te lezen!

Uitgangspunten opvoeren nacalculatie

Het CZ zorginkoopdocument 2020 van uw sector is leidend voor de kaders waarbinnen de nacalculatie wordt ingevuld. We brengen de volgende onderwerpen onder de aandacht:

 • Substitutie tussen verschillende producten is toegestaan.
 • Voor de sector GZ geldt de gedragslijn voor de declaratie van de prestaties dagbesteding en dagbehandeling (m.a.w. bij welke indicatie u de prestatie licht/midden/zwaar declareert).
 • Voor de sectoren GZ en VV worden bij meer dan 50% leegstand van de crisisbedden niet alle leegstandsdagen vergoed. In het CZ zorginkoopdocument 2020 van uw sector vindt u een rekenvoorbeeld.
 • Geleverde zorg moet rechtmatig zijn. Geconstateerde overschrijdingen kunt u corrigeren in de nacalculatie, echter geeft CZ zorgkantoor, indien mogelijk, de voorkeur aan het corrigeren van de rechtmatigheid via de AW319.

Procedure

De nacalculatie 2020 dient aangeleverd te worden via het NZa-portaal. Net als vorig jaar stuurt CZ zorgkantoor u tussen 8 maart en 8 april een terugkoppeling met informatie die u dient in te vullen in de voorlopige nacalculatie. Deze terugkoppeling bevat een overzicht van alle bedragen en correcties die u opneemt in de nacalculatie. Ook geven we daarbij aan waar u welke bedragen kunt opnemen. Als er een toelichting aan de hand van een bijlage nodig is, ontvangt u die ook van ons. Hierin hebben wij voor u de toelichting die de NZa nodig heeft voor u op een rijtje gezet.

Wij willen u vragen deze gegevens te controleren en indien u het niet eens bent met de terugkoppeling contact op te nemen met uw zorginkoper. Heeft u overeenstemming met uw zorginkoper? Vul dan pas het nacalculatieformulier in. Indien u zich wel direct kunt vinden in de door het zorgkantoor aan u verstrekte gegevens kunt u deze meteen invullen in het NZa-Portaal, samen met de eventuele afspraken die u met de NZa heeft gemaakt.

Zodra er overeenstemming is over de voorlopige nacalculatie (formulier zonder ondertekening en/of controleverklaring) en u deze met een akkoord terug heeft ontvangen van uw zorginkoper, kunt u de definitieve nacalculatie inclusief ondertekening en de controleverklaring via het NZa-portaal bij ons aanleveren. 

Tijdsplanning

De tijdsplanning voor de aanbieders GZ, GGZ en V&V zonder kwaliteitsbudget onder de voorwaarde dat er geen wijziging optreedt in de deadline voor het indienen van de nacalculatie bij de NZa.:

 • 23 februari 2021: 
  Stuur uiterlijk 23 februari de declaraties over 2020 via AW319 in. Zorg er ook voor dat correcties op de AW319 uiterlijk op deze datum doorgevoerd zijn.
 • 28 februari 2021:
  Dien, indien van toepassing, uiterlijk 28 februari 2021 de aanvraag extreme zorggebonden materiaalkosten en kosten van geneesmiddelen in. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Uitzonderingen bij het declareren. Aanvragen die na 28 februari 2021 binnenkomen, worden dit jaar niet meer behandeld! Let op: dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Dit kan al vanaf december 2020. Zodra de aanvraag is beoordeeld en wij hebben ook de andere gegevens van uw organisatie compleet, dan kunt u ook tijdig een terugkoppeling verwachten.
 • 28 februari 2021:
  Eind januari/begin februari bent u geïnformeerd over de procedure voor de definitieve omzetderving, extra kosten en eventuele bestuursverklaring. Wij willen u vragen de beide uitvragen en eventuele bestuurverklaringen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 28 februari 2021 retour te sturen aan uw zorginkoper.
 • Tussen 8 maart 2021 en 8 april 2021:
  CZ zorgkantoor stuurt vanaf 8 maart tot uiterlijk 8 april aan alle zorgaanbieders een terugkoppeling met de gegevens die de zorgaanbieder dient in te vullen in het nacalculatieformulier op het NZa-portaal. Dit betreft de definitief goedgekeurde productie, eventuele correcties en de beoordeling van de extreme zorggebonden materiaalkosten en dure geneesmiddelen. Heeft u vragen over de gegevens, neem dan contact op met uw zorginkoper.
 • 19 april 2021:
  Verzend uiterlijk 19 april 2021 de voorlopige nacalculatie via het NZa-portaal. Maak bij het invullen van het NZa-portaal gebruik van de door het zorgkantoor aangeleverde gegevens. Om de voorlopige nacalculatie in te dienen zet u het formulier op de status ondertekenen. Dit kunt u doen zonder een ondertekening of controleverklaring toe te voegen.
 • 5 mei 2021:
  Wij controleren het voorlopige nacalculatieformulier en u ontvangt uiterlijk 5 mei 2021 een reactie van uw zorginkoper op de voorlopige nacalculatie.
 • 14 mei 2021:
  Heeft u overeenstemming met uw zorginkoper over de voorlopige nacalculatie? Verzend dan uiterlijk 14 mei 2021 de definitieve nacalculatie via het NZa-portaal. De definitieve nacalculatie moet voorzien zijn van een controleverklaring van uw accountant en een gewaarmerkt ondertekeningsdocument.
 • 31 mei 2021:
  Na overeenstemming ondertekenen wij ook het ondertekeningsdocument en dienen wij het formulier in bij de NZa via het NZa-portaal. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging van de NZa.

Nieuwe zorgaanbieders

Levert u in 2020 voor het eerst zorg binnen de Wet langdurige zorg, let dan op dat u op tijd contact opneemt met uw accountant. Zorg ervoor dat uw accountant de juiste controles doet zoals die ook beschreven staan in het controleprotocol. Loopt uw accountant tegen problemen aan? Geef dat dan op tijd aan. Ook als u hulp nodig hebt bij het invullen van het Nacalculatieformulier vragen wij u tijdig contact op te nemen met uw zorginkoper.

Vragen of meer informatie?

Informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie leest u in de NZa beleidsregel, deze is beschikbaar op de website van de NZa. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Voor vragen over het NZa-portaal kunt u terecht bij de NZa. Bekijk de contactgegevens van de NZa of bekijk de veelgestelde vragen.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven