Nacalculatie 2019

Had u in 2019 een Wlz-overeenkomst met het zorgkantoor? Dien dan het Nacalculatieformulier 2019 in via het NZa-portaal. Hiermee sluiten we het inkoopjaar 2019 af. Wij controleren deze gegevens.

Nacalculatieprocedure

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de nacalculatieprocedure. Leest u deze pagina daarom goed door. Zodat u goed op de hoogte bent van het proces en de planning.

Procedure

De nacalculatie 2019 levert u aan via het NZa-portaal. Dit portaal is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Bekijkt u dus vooraf goed hoe dit portaal werkt en wat van u wordt verwacht.

Uiterlijk 6 april 2020 ontvangt u van ons een terugkoppeling. Hierin leest u wat u invult in de voorlopige nacalculatie. Ook leveren wij u in deze terugkoppeling de bedragen en bijlages aan waarop het zorgkantoor controleert. Wij vragen u deze gegevens te controleren. Bent u het niet eens met de terugkoppeling? Neem dan contact op met uw zorginkoper. Bespreek de discussiepunten. Hebt u overeenstemming met uw zorginkoper? Vul dan pas het nacalculatieformulier in. Wij vragen u geen andere gegevens in te vullen in het NZa-portaal zonder dit vooraf te bespreken met uw zorginkoper.

Bent u het eens met de inhoud van onze terugkoppeling? Dan vult u de ontvangen gegevens in het NZa-Portaal in. Daarnaast vult u ook de afspraken in die u met de NZa hebt gemaakt.

Zodra er overeenstemming is over de voorlopige nacalculatie (formulier zonder ondertekening en/of controleverklaring) en u deze met een akkoord terug heeft ontvangen van uw zorginkoper, kunt u de definitieve nacalculatie inclusief ondertekening en de controleverklaring via het NZa-portaal bij ons aanleveren.

Uitgangspunten opvoeren nacalculatie

Het CZ zorginkoopdocument 2019 van uw sector is leidend voor de kaders waarbinnen de nacalculatie wordt ingevuld. We brengen de volgende onderwerpen onder de aandacht:

 • Substitutie tussen verschillende producten is toegestaan.
 • Voor de sector GZ geldt de gedragslijn voor de declaratie van de prestaties dagbesteding en dagbehandeling (m.a.w. bij welke indicatie u de prestatie licht/midden/zwaar declareert).
 • Voor de sectoren GZ en VV worden bij meer dan 50% leegstand van de crisisbedden niet alle leegstandsdagen vergoed. In het CZ zorginkoopdocument 2019 van uw sector vindt u een rekenvoorbeeld.
 • Voor de V&V-aanbieders die in 2019 kwaliteitsbudget ontvingen, geldt dat dit opgenomen dient te worden in de nacalculatie. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Via deze link vindt u alvast de meest recente versie van het accountantsprotocol rondrekening kwaliteitsbudget.
 • Geleverde zorg moet rechtmatig zijn. Geconstateerde overschrijdingen kunt u corrigeren in de nacalculatie.

U ontvangt van ons een overzicht van alle bedragen en correcties die u opneemt in de nacalculatie. Ook geven we daarbij aan waar u welke bedragen kunt opnemen. Is er een toelichting aan de hand van een bijlage nodig? Dan ontvangt u die ook van ons. Hierin hebben wij voor u de toelichting die de NZa nodig heeft voor u op een rijtje gezet.

Nieuwe zorgaanbieders

Levert u in 2019 voor het eerst zorg binnen de Wet langdurige zorg, let er dan op dat u op tijd contact opneemt met uw accountant. Zorg ervoor dat uw accountant de juiste controles doet zoals die ook beschreven staan in het controleprotocol. Loopt uw accountant tegen problemen aan? Geef dat dan op tijd aan. Ook als u hulp nodig hebt bij het invullen van het Nacalculatieformulier vragen wij u tijdig contact op te nemen met uw zorginkoper.

Planning

Onderstaande planning is gebaseerd op de laatste informatie van de NZa. Mogelijk volgen er nog wijzigingen in de data. Wij raden u aan deze webpagina in de gaten te houden voor de meest actuele planning.

 • 25 februari 2020: Stuur voor 25 februari de declaraties over 2019 via AW319 in. Zorg er ook voor dat correcties op de AW319 uiterlijk op deze datum zijn doorgevoerd.
 • 28 februari 2020: Dien als dat van toepassing is, uiterlijk 28 februari 2020 de aanvraag extreme zorggebonden materiaalkosten en kosten van geneesmiddelen in. De aanvraagprocedure is gewijzigd. Informatie hierover vindt u op onze website. Aanvragen die na 29 februari 2020 binnen komen, worden niet meer behandeld. Let op: dien de aanvraag zo snel mogelijk in. Zodra de aanvraag is beoordeeld en wij hebben ook de andere gegevens van uw organisatie compleet, dan kunt u ook tijdig een terugkoppeling verwachten.
 • 6 april 2020: U ontvangt uiterlijk 6 april een terugkoppeling met de gegevens die de zorgaanbieder dient in te vullen in het nacalculatieformulier op het NZa-portaal. Dit betreft de goedgekeurde productie, eventuele correcties en de beoordeling van de extreme zorggebonden materiaalkosten en dure geneesmiddelen.
 • 17 april 2020: Verzend uiterlijk 17 april 2020 de voorlopige nacalculatie via het NZa-portaal. Maak bij het invullen van het NZa-portaal gebruik van de door het zorgkantoor aangeleverde gegevens. Om de voorlopige nacalculatie in te dienen zet u het formulier op de status ondertekenen. Dit kunt u doen zonder een ondertekening of controleverklaring toe te voegen. Wij controleren het voorlopige nacalculatieformulier en u ontvangt uiterlijk 1 mei 2020 een reactie van uw zorginkoper op de voorlopige nacalculatie.
 • 11 mei 2020: Heeft u overeenstemming met uw zorginkoper over de voorlopige nacalculatie? Verzend dan uiterlijk 11 mei 2020 de definitieve nacalculatie via het NZa-portaal. De definitieve nacalculatie moet voorzien zijn van een controleverklaring en een ondertekeningsdocument.
 • 29 mei 2020: Na overeenstemming ondertekenen wij ook het ondertekeningsdocument en dienen het formulier in bij de NZa via het NZa-portaal. U ontvangt hiervan automatisch een bevestiging van de NZa.

Vragen of meer informatie?

Informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie leest u in de NZa-beleidsregel Controleprotocol nacalculatie 2019 Wlz-zorgaanbieders. De behandeling van de nacalculatie loopt via het NZa-portaal. Hebt u vragen over het NZa-portaal? Neem dan contact op met de NZa of bekijk de veelgestelde vragenlijst.

Afdeling Zorginkoop

Voor vragen over zorginkoop Wlz-zorg, neem contact op met uw vaste contactpersoon. Of:

Naar boven