Einde overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft het ministerie van VWS geregeld dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarvoor is een tijdelijk overgangsrecht (vangnetregeling) in het leven geroepen. De geldigheidsduur van dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2019.

Na invoering van de Wlz heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeeld of deze cliënten recht hielden op Wlz-zorg. Was dat het geval? Dan kon de cliënt de zorg ongewijzigd voortzetten. Door de vangnetregeling had het nieuwe indicatiebesluit daar geen invloed op. Ook niet als er meer zorg werd geleverd dan mogelijk was binnen de geldende afspraken voor reguliere Wlz-zorg. Bij een gewijzigde zorgvraag wordt de situatie altijd weer opnieuw beoordeeld.

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor deze groep cliënten de reguliere Wlz-afspraken. Het zorgkantoor heeft alle Wlz-indiceerbaren daarover begin juni een brief gestuurd. Met uitzondering van cliënten die al reguliere Wlz-zorg krijgen in de vorm van een VPT of verblijfszorg.

Hoe verder vanaf 2020?

Alle landelijk betrokken partijen willen dat de overgang naar reguliere Wlz-zorg de komende maanden zorgvuldig en soepel verloopt. Daarover is de afgelopen maanden intensief contact geweest. Er is afgesproken dat deze cliënten de zorg houden die nodig is. In een aantal situaties is hiervoor een afspraak met de cliënt nodig om dit goed te regelen. Het zorgkantoor neemt daarvoor contact op met deze cliënten. Dit staat ook in de brief die de cliënt heeft ontvangen.

Cliënten die nu al extra zorg krijgen via de regeling Meerzorg is in de brief gevraagd om de einddatum van de beschikking te controleren. En zo nodig samen met u op tijd een nieuwe aanvraag voor Meerzorg in te dienen.

Voor een kleine groep cliënten die in een ADL-cluster wonen bij Focus, is afgesproken dat zij overgaan naar de zorgverzekeringswet. Dit traject loopt via de zorgverzekeraar. Deze cliënten hebben geen brief ontvangen van het zorgkantoor. De cliëntcommunicatie verloopt in dit geval via Focus.

Meer informatie

U leest het op de website Informatie langdurige zorg. Of bekijk de landelijke veelgestelde vragenlijst ‘FAQ Beëindiging Wlz-indiceerbaren’ op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over de veranderingen voor deze groep cliënten die niet beantwoord worden in bovengenoemde landelijke veelgestelde vragenlijst?