Einde overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft het ministerie van VWS geregeld dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarvoor is een tijdelijk overgangsrecht (vangnetregeling) in het leven geroepen. De geldigheidsduur van dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2019.

Na invoering van de Wlz heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeeld of deze cliënten recht hielden op Wlz-zorg. Was dat het geval? Dan kon de cliënt de zorg ongewijzigd voortzetten. Door de vangnetregeling had het nieuwe indicatiebesluit daar geen invloed op. Ook niet als er meer zorg werd geleverd dan mogelijk was binnen de geldende afspraken voor reguliere Wlz-zorg. Bij een gewijzigde zorgvraag wordt de situatie altijd weer opnieuw beoordeeld.

Vanaf 1 januari 2020 gelden voor deze groep cliënten de reguliere Wlz-afspraken. Het zorgkantoor heeft alle Wlz-indiceerbaren daarover begin juni een brief gestuurd. Met uitzondering van cliënten die al reguliere Wlz-zorg krijgen in de vorm van een VPT of verblijfszorg.

Hoe verder vanaf 2020?

Voor een grote groep cliënten heeft de beëindiging van het overgangsrecht geen consequenties voor de zorginzet vanaf 2020. In een aantal cliëntsituaties hebben we, na persoonlijk contact, andere afspraken gemaakt.

Cliënten die nu al extra zorg krijgen via de regeling Meerzorg is in de brief gevraagd om de einddatum van de beschikking te controleren. En zo nodig samen met u op tijd een nieuwe aanvraag voor Meerzorg in te dienen.

ADL-cluster (bij Fokus)

Voor een kleine groep cliënten die in een ADL-cluster wonen bij Fokus én vallen onder de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ is afgesproken dat zij overgaan naar de zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2020. Deze (kleine) groep cliënten heeft in september 2019 een brief ontvangen van het zorgkantoor. In deze brief staat dat de gemeente en de zorgverzekeraar samen gaan regelen dat er zo snel mogelijk een nieuwe indicatie wordt gesteld. De overheveling is echter uitgesteld naar 1 juli 2020 omdat blijkt dat er meer tijd nodig is om de overgang zorgvuldig voor te bereiden. De zorg buitenshuis - en de zorg die zo specifiek is dat Fokus deze niet kan leveren - wordt voor deze groep cliënten dus tot 1 juli 2020 betaald vanuit de Wlz. Meer informatie over het uitstel van de overheveling voor mensen in een ADL-woning/Fokuswoning leest u op de website informatielangdurigezorg.nl.

Meer informatie

U leest het op de website Informatie langdurige zorg. Of bekijk de landelijke veelgestelde vragenlijst ‘FAQ Beëindiging Wlz-indiceerbaren’ op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over de veranderingen voor deze groep cliënten die niet beantwoord worden in bovengenoemde landelijke veelgestelde vragenlijst?

Naar boven