Einde vangnetregeling Wlz-indiceerbaren

1 januari 2020 stopt de vangnetregeling voor Wlz-indiceerbaren. Per die datum gelden voor Wlz-indiceerbaren dezelfde afspraken als voor andere Wlz-cliënten.

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) besloot het ministerie van VWS dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (WMO) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarom is de tijdelijke vangnetregeling Wlz-indiceerbaren opgesteld. Na invoering van de Wlz heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeeld of deze cliënten recht hielden op Wlz-zorg. Was dat het geval? Dan kon de cliënt de zorg ongewijzigd voortzetten. Door de vangnetregeling had het nieuwe indicatiebesluit daar geen invloed op, tenzij de zorgvraag veranderde.

Hoe verder vanaf 2020?

De tijdelijke vangnetregeling is geldig tot 1 januari 2020. Per die datum gelden voor Wlz-indiceerbaren dezelfde afspraken als voor andere Wlz-cliënten. Meer informatie hierover leest u op de website Informatie langdurige zorg. Alle landelijke betrokken partijen willen dat dit overgangstraject zorgvuldig verloopt. De voorbereiding hiervoor is begonnen. Medio mei 2019 ontvangen de cliënten waarop deze regeling van toepassing is, een informatiebrief van ons zorgkantoor. Ook wordt er dan landelijk een veelgestelde vragenlijst gepubliceerd.

Meer informatie? Wij houden u via de website de komende tijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?