Regeling Meerzorg

Meerzorg verwijst naar iemand met een zware (extreme) zorgbehoefte. De zorgbehoefte is dan minimaal 25% hoger dan het gemiddeld aantal uren zorg dat bij een bepaald zorgprofiel hoort.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor Meerzorg?

De regeling Meerzorg geldt voor alle sectoren. Meerzorg kan worden aangevraagd voor iemand die in een instelling woont of zijn zorg thuis krijgt (MPT, VPT en/of pgb) én een indicatiebesluit heeft voor een van de volgende zorgprofielen (zorgzwaartepakketten of ZZP’s):

  • VG-5, VG-7, VG-8, 
  • LG-5, LG-6, LG-7, 
  • ZG-3 auditief, ZG-5 visueel, 
  • LVG-4, LVG-5, SGLVG, 
  • VV-7, VV-8, 
  • GGZ-6B of GGZ-7B 

Meerzorg aanvraag zorg thuis (MPT)?

Woont iemand thuis? En krijgt iemand zijn zorg via een MPT (en/of pgb)? Beoordeel dan eerst of bijvoorbeeld de regeling Extra kosten thuis voldoende ruimte biedt voor inzet van extra zorg. Is dat niet het geval, dan kan een individuele aanvraag voor Meerzorg worden ingediend.

Gebruik voor het aanvragen van Meerzorg thuis (MPT of MPT in combinatie met pgb) de rekenmodule. Vul ook het adviesformulier Verantwoorde zorg thuis.

Meerzorg aanvraag intramuraal of VPT

Woont iemand in een instelling met een ZZP of krijgt hij zijn zorg thuis via een VPT? Dan kan vanaf 2019 een individuele óf groepsmeerzorg aanvraag worden gedaan. 
Gebruik het Excel-sjabloon Meerzorg als iemand in een instelling woont of zijn zorg via een VPT krijgt. Dit sjabloon geldt voor een individuele of groepsmeerzorg aanvraag. Gebruik het Format Meerzorgplan voor het indienen van een meerzorgplan.

Tijdpad

Gezien de wijzigingen, wordt 2019 als overgangsjaar gezien. Dit houdt in dat bestaande beschikkingen blijven doorlopen. U hoeft deze niet om te laten zetten. Onderstaand tijdspad geldt voor de nieuwe- en heraanvragen individuele en-of groepsmeerzorgaanvragen.
De overige voorwaarden en het uitvoeringsproces voor een individuele of groepsmeerzorg aanvraag staan verder beschreven in het geldige Voorschrift zorgtoewijzing.

November 2018 – 31 januari 2019
Zorgaanbieders kunnen individuele- en groepsmeerzorg aanvragen. Op het moment dat een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een meerzorgdialoog wordt het meerzorgplan meegestuurd met het ingevulde sjabloon aanvraag Meerzorg.

Wanneer wordt een meerzorgplan aangeleverd? Een zorgaanbieder die al Meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

  • meer dan 10 nieuwe individuele cliënten een beroep doen op meerzorg en/of
  • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Een zorgaanbieder die nog géén Meerzorg levert aan cliënten, levert een meerzorgplan aan als:

  • een nieuwe individuele cliënt een beroep doet op meerzorg en/of
  • een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

November 2018 - 31 januari 2019
Meerzorgdialoog met zorgaanbieder en zorgkantoor (of op verzoek van CZ zorgkantoor een schriftelijke afstemming) over de inhoudelijke onderbouwing van de totale Meerzorg aanvraag van de zorgaanbieder.
Bij toekenning worden beschikkingen op cliëntniveau afgegeven, CZ zorgkantoor maakt met de zorgaanbieder een financiële afspraak over het totaalbudget. 
Voor het gehele jaar (januari-december) wordt gedeclareerd. Let wel: er wordt alleen vergoed op basis van declaraties.

Vanaf februari 2019
Zorgaanbieder en CCE voeren ontwikkelgesprekken op de door hen zorgvuldig gekozen locaties betreffende individuele cliënten en/of groepsmeerzorg. 
CZ zorgkantoor kan op verzoek aansluiten. Wanneer CZ zorgkantoor niet aansluit, ontvangen we graag een terugkoppeling. De zorgaanbieder zorgt voor en verslag en stuurt dat ook naar CZ zorgkantoor.

November 2019 - december 2019
Evaluatie over de gehele populatie. Op basis van deze evaluatie wordt het budget voor het komende jaar eventueel bijgesteld. Bij een heraanvraag wordt tevens het nieuwe plan van aanpak besproken.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?