Overgangsrecht voor cliënten met een laag zorgprofiel

Cliënten die beschikken over een zogenaamd laag zorgprofiel, vallen onder het overgangsrecht laag zorgprofiel. Toen de Wet langdurige zorg (Wlz) werd ingevoerd, besloot het ministerie van VWS dat een aantal lage zorgprofielen geen onderdeel uitmaken van de Wlz (deze wet is immers bedoeld voor mensen met een zwaardere zorgbehoefte.) Voor de groep cliënten die vóór dit besluit al een dergelijke indicatie hadden, is door VWS een overgangsrecht geregeld. Op basis van dit recht kan iemand altijd terugkeren naar de Wlz als hij/zij in 2015 is uitgestroomd naar een ander domein omdat hij/zij thuis wilde blijven wonen.

Over welke lage zorgprofielen gaat het overgangsrecht?

 • Een laag zorgprofiel V&V: VV1, VV2 of VV3. 
 • Een laag zorgprofiel VG: VG1 of VG2 voor cliënten van 18 jaar en ouder. 
 • Een laag zorgprofiel LG: LG1 of LG3 afgegeven voor 31 december 2014. 
 • Een laag zorgprofiel ZG: ZGaud1 of ZGvis1 afgegeven voor 31 december 2014. 

Cliënten met bovengenoemde zorgprofielen ontvingen: 

 • op 31 december 2014 een zorgarrangement thuis in functies/klassen en woonden niet in een kleinschalig wooninitiatief PGB of; 
 • op 31 december 2014 nog geen zorg vanuit de AWBZ of; 
 • op of na 1 januari 2015 voor het eerst zorg thuis in de vorm van een VPT of MPT. Bijvoorbeeld na ontslag uit een instelling of bij het verlaten van een kleinschalig wooninitiatief pgb.

Keuzemoment 2015

Cliënten met bovenstaande zorgprofielen zijn in 2015 door het zorgkantoor benaderd met de vraag om een keuze te maken:

 • thuis blijven wonen met zorg en begeleiding vanuit de gemeente (Wmo) en/of zorgverzekeraar (Zvw) of 
 • zo snel mogelijk opgenomen worden in een Wlz-instelling. 

Heeft iemand de keuze gemaakt voor thuis wonen, dan is de cliënt uitgestroomd naar de andere domeinen.

Terugkeergarantie met een laag zorgprofiel

Het recht op wonen in een instelling verjaart niet ondanks de eerdere keuze. De cliënt kan dus later altijd terugstromen naar de Wlz op basis van zijn/haar lage zorgprofiel. Hier zijn, zowel voor de zorgaanbieder als voor de cliënt, voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden opname met laag zorgprofiel

 • U als zorgaanbieder mag een cliënt niet weigeren op basis van zijn indicatie voor een laag zorgprofiel. 
 • De cliënt mag alleen naar het CIZ worden verwezen als er sprake is van een zorgvraag die niet meer passend is bij het geïndiceerde lage zorgprofiel. 
 • De beschikbare capaciteit voor cliënten met een laag zorgprofiel is beperkt. Zijn er financiële beperkingen? Neem dan contact op met uw zorginkoper of een medewerker van afdeling Zorgadvies. 
 • Een zorgtoewijzing van het zorgprofiel kan opgevraagd worden bij afdeling Zorgadvies. De wachtlijststatus van de cliënt wordt (gewijzigd naar) ‘Actief wachtend’. Deze mag niet veranderen in een andere wachtlijststatus. De voorkeursaanbieder wordt dossierhouder. 
 • Vanaf het moment dat het zorgprofiel is toegewezen, geldt dat de overbruggingszorg thuis betaald wordt uit de Wlz. De cliënt kan dus geen aanspraak meer maken op zorg uit de andere domeinen. 
 • Voorlopig nog geen plaats? Dan zoekt de dossierhouder een (tijdelijk) passend alternatief in de regio. In tegenstelling tot het huidige reguliere proces is de cliënt verplicht de eerst vrijkomende plaats accepteren (landelijk besluit). Ook als dit niet bij de voorkeursaanbieder is. Gaat iemand niet akkoord met een passend alternatief? Dan wordt de cliënt van de wachtlijst gehaald en moet de zorg thuis weer vanuit de andere domeinen geleverd worden. De dossierhouder informeert het zorgkantoor als een cliënt een opname weigert.

Wil iemand na opname bij een second best-aanbieder toch worden opgenomen bij zijn voorkeursaanbieder? Maak dan gebruik van de soort zorgtoewijzing Overbrugging bij de tijdelijke overplaatsing naar een andere aanbieder. De cliënt blijft dan zichtbaar op de wachtlijst van de voorkeursaanbieder en kan hier worden opgenomen zodra er een passende plaats vrijkomt.

VPT-recht met laag zorgprofiel

Cliënten met een indicatie voor een laag zorgprofiel die op 31 december 2014 niet het lage zorgprofiel verzilverden, kunnen niet op een later moment alsnog gebruik maken van het VPT. Ook niet als ze eerst intramuraal woonden. De combinatie VPT en laag zorgprofiel is dus uitsluitend mogelijk voor de groep cliënten die al van VPT gebruik maakten op 31 december 2014.

Uitzonderingen overgangsrecht laag zorgprofiel

Welke cliënten vielen buiten het overgangsrecht (en vallen dus binnen de Wlz)?

Cliënten met een indicatie voor:

 • VV1, VV2, VV3, VG1 of VG2 (ouder dan 18 jaar) die op 31 december 2014 waren opgenomen in een instelling of;
 • VV1, VV2, VV3, VG1 of VG2 (ouder dan 18 jaar) die op 31 december 2014 de zorg thuis kregen via een VPT of;
 • VV1, VV2, VV3, VG1 of VG2 (ouder dan 18 jaar) die in een kleinschalig wooninitiatief woonden dat gefinancierd werd met PGB (juridisch is dit gelijk aan gesteld aan opname in een instelling).
 • Het kleinschalig wooninitiatief voldoet daarbij aan de eisen van de Wlz;
 • een laag zorgprofiel LG: LG1 of LG3 voor het eerst geïndiceerd op of na 1 januari 2015;
 • een laag zorgprofiel ZG: ZGaud1 of ZGvis1 voor het eerst geïndiceerd na 1 januari 2015.

Naar boven