Zorgkantoren willen kwaliteit langdurige zorg verbeteren op basis van wensen cliënt

Zorgkantoren willen zorginkopers van kwalitatief goede langdurige zorg worden. Door de toegenomen aandacht voor en informatie over de kwaliteit van zorg, verandert namelijk ook de rol van de zorgkantoren rond de inkoop van langdurige zorg (Wlz).

18 december 2018

De kwaliteitskaders voor de ouderen- en gehandicaptenzorg (Wlz) helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zorgkantoren spelen een belangrijke rol bij de kwaliteitsverbetering. In dialoog met zorgaanbieders, cliënten en cliëntenraden willen zorgkantoren een hogere zorgkwaliteit in de langdurige zorg stimuleren, die nadrukkelijk uitgaat van de wensen en behoeften van cliënten. Daarbij staat ‘vertrouwen’, ‘leren en verbeteren’ en ‘wat wil de cliënt’ centraal. Deze andere invulling van de rol van het zorgkantoor staat beschreven in Profiel 2021, een rapport dat in opdracht van de zorgkantoren is geschreven.

Zorgkantoren werken aan inkopen van kwalitatief goede en passende zorg

Mensen die permanente zorg en veel toezicht nodig hebben, kunnen aanspraak maken op langdurige zorg (Wlz-zorg). Dit is zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, chronisch psychiatrische problematiek of mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben. Zorgkantoren maken afspraken met zorgaanbieders voor alle mensen die recht hebben op Wlz-zorg, ongeacht waar iemand verzekerd is. In Nederland zijn 8 zorgkantoren die samen in 31 zorgkantoorregio’s langdurige zorg inkopen. Samen werken ze aan een eenduidig en consistent zorginkoopbeleid, zodat voor elke cliënt in Nederland kwalitatief goede, betaalbare en passende zorg beschikbaar is. De Wlz is namelijk een publiekrechtelijke verzekering: iedereen die voldoet aan de voorwaarden van deze wet heeft recht op langdurige zorg van goede kwaliteit, ongeacht waar iemand verzekerd is.

Veranderende rol zorgkantoor van de toekomst: Profiel 2021 gericht op continue verbeteren

Om in kaart te brengen wat er voor nodig is om de nieuwe invulling van de rol van het zorgkantoor (uiterlijk) in 2021 te realiseren, hebben de zorgkantoren samen met een extern bureau onderzoek gedaan. Het resultaat hiervan is het rapport Profiel 2021, waarin het zorgkantoor van de toekomst wordt geschetst. Op basis van dit profiel hebben zorgkantoren voor zichzelf vastgesteld welke ontwikkelopgave zij hebben en welke verbeteringen zij in hun eigen organisatie willen realiseren.

De cliënt centraal bij de zorginkoop

Zorgkantoren gaan bij cliënten (zowel zij die al langdurige zorg ontvangen, als zij die binnenkort zorg krijgen) structureel signalen ophalen over hun wensen en behoeften en welke verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Ook gaan ze (meer) locaties bezoeken. Belangrijk onderdeel van de zorginkoop is de dialoog. Het gaat daarbij om gesprekken met het management, maar juist ook met cliënten, de cliëntenraad en zorgverleners. Doel is om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren, ieder vanuit zijn eigen rol. Deze nieuwe invulling van hun rol, vraagt ook van de zorgkantoren voldoende en andere expertise en de juiste vaardigheden. Leren en verbeteren staan voor de zorgkantoren voorop. Dit geldt zowel voor zorgaanbieders als de zorgkantoren zelf.

Zorgkantoren verbinder van het regionale zorgveld

Zorgkantoren willen zorginkoop doorontwikkelen naar een continue proces van verbeteren. Zorgkantoren willen een verbindende rol vervullen in zowel het regionale als landelijke zorgveld. Regionaal door zorgaanbieders en andere betrokken partijen te koppelen en samen knelpunten te benoemen en passende oplossingen te realiseren. Op individueel niveau zorgaanbieders die met dezelfde thematiek te maken hebben of juist een goed voorbeeld zijn te koppelen aan elkaar en kennis te delen. Landelijk en regionaal zijn ze verbindend door het organiseren van kennisdelingsbijeenkomsten, het delen van goede voorbeelden en het opzetten van innovaties met aanbieders waar anderen ook van kunnen profiteren.

Download de samenvatting.

Zorgkantoren hebben ook een korte film gemaakt over hun veranderende rol.

Bron: www.ZN.nl

Naar boven