Verlenging signaleringsperiode samenloop bij cliënten met een Wlz-indicatie

Sinds 1 april 2018 wordt gecontroleerd of declaraties voor verleende zorg op de goede plaats worden ingediend: in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of in de Wet langdurige zorg (Wlz). De planning voor een deel van deze samenloopcontroles is onlangs gewijzigd. Het gaat om de controle van declaraties voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf voor cliënten met een Wlz-indicatie.

26 juni 2018

Twee situaties

Voor wijkverpleging en eerstelijnsverblijf is er in twee situaties sprake van samenloop:

  1. Sinds 1 april 2018 wordt gecontroleerd of er zorg wordt gedeclareerd voor een cliënt met ‘verblijf en behandeling’ in een Wlz-instelling. Zorgverzekeraars keuren deze declaraties af sinds 1 april 2018. 
  2. Sinds 1 april 2018 wordt gesignaleerd of er zorg wordt gedeclareerd voor een cliënt met een geldige Wlz-indicatie. Ook deze zorg moet gedeclareerd worden in de Wlz. De signalering houdt in dat de betrokken zorgverleners in de Zvw en Wlz geïnformeerd worden over de samenloop zodat de zorg vanuit de Wlz gecontinueerd kan worden.

Verlenging signaleringsperiode situatie 2

De genoemde signaleringsperiode voor situatie 2 zou aflopen op 1 juli 2018. Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars hebben in juni 2018 besloten om deze signaleringsperiode te verlengen tot 1 augustus 2018. Het doel hiervan is dat zorgverleners voldoende tijd hebben om de zorg voor alle betrokken cliënten te continueren in de Wlz. Vanaf 1 augustus 2018 wijzen zorgverzekeraars declaraties af voor zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie.

Naar boven