Uitstel jaarrekening geen beletsel voor tijdig indienen nacalculatie Wlz 2020 bij zorgkantoor

VWS verleent zorgaanbieders vier maanden uitstel voor het indienen van de gecontroleerde jaarrekening. Dit uitstel vormt voor zorgaanbieders in de Wlz geen belemmering om de gegevens voor de nacalculatie Wlz 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 tijdig in te dienen bij het zorgkantoor. Dit benadrukken zorgkantoren en de NZa. Partijen vinden het belangrijk hierover eenduidig te communiceren om eventuele onduidelijkheden weg te nemen en roepen zorgaanbieders op hun cijfers volgens de oorspronkelijke planning van het zorgkantoor in te dienen. Daarmee wordt vertraging van de financiële verantwoording Wlz 2020 en daarmee gepaarde onzekerheden voorkomen.

26 april 2021

Covid-19 verantwoording 2020

Er is geen belemmering voor zorgaanbieders om de cijfers voor de Covid-19 verantwoording Wlz 2020 tijdig in te dienen bij het zorgkantoor via de nacalculatie. Ook niet voor zorgaanbieders die gebruik maken van het uitstel voor het indienen van de gecontroleerde jaarrekening. De door NZa gepubliceerde beleidsregels SARS-CoV-2 virus Wlz 2020 (fase 1 t/m fase 3) en het Controleprotocol nacalculatie 2020 Wlz-zorgaanbieders gaan namelijk uit van de meest betrouwbare inschatting van de zorgaanbieder, daarvoor hoeft de gecontroleerde jaarrekening niet als uitgangspunt te worden genomen. Voor de toerekening van de financiering van de extra kosten Covid-19 naar de diverse zorgdomeinen hanteren zorgaanbieders verdeelsleutels. De accountant controleert of de zorgaanbieder de berekening van de toegepaste verdeelsleutel heeft vastgelegd, of de elementen in de berekening aansluiten op de onderliggende informatie en productieregistratiesystemen en of de verdeelsleutels consistent zijn toegepast. Ook hiervoor zijn de gecontroleerde jaarrekening cijfers niet noodzakelijk.

Verantwoording kwaliteitsbudget 2020

Ook voor de verantwoording van het kwaliteitsbudget 2020 vormt uitstel van het indienen van de gecontroleerde jaarrekening geen belemmering voor de oorspronkelijke nacalculatie planning van het zorgkantoor. Voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget wordt de nacalculatie uiterlijk 1 juli 2021 tweezijdig door het zorgkantoor en de zorgaanbieder bij de NZa ingediend. Daarvoor moet het rapport van feitelijke bevindingen met de door de accountant gewaarmerkte rondrekening uiterlijk 15 mei 2021 zijn ingediend bij het zorgkantoor. Zorgaanbieders waarvan de jaarrekening op 15 mei 2021 nog niet is vastgesteld (en goedgekeurd) stellen de rondrekening op basis van de (voorlopige) administratie, nacalculatie of concept jaarrekening op. Dit is conform het accountantsprotocol rondrekening kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg en coronacompensatie op totaalniveau 2020 Copro 20003D2, zoals gepubliceerd op de website van ZN. Zorgkantoren en de NZa doen een beroep op zorgaanbieders om het door accountants af te geven rapport van feitelijke bevindingen bij het kwaliteitsbudget tijdig af te handelen, zodat de verantwoording goed kan verlopen.

Bron: ZN

Naar boven