Pgb-Wlz en corona: Maatregelen vanaf 1 juli

De coronamaatregelen van het kabinet zijn de afgelopen periode versoepeld. Vanaf 1 juli is er weer veel meer mogelijk, zolang de richtlijnen van het RIVM aangehouden worden. Ook voor mensen met een persoonsgebonden budget en hun zorgverleners veranderen de maatregelen die het ministerie van VWS in april nam om de pgb-zorg en ondersteuning door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis.

29 juni 2020

Zorg en ondersteuning kan – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM voor bijvoorbeeld bescherming en testen – weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Daarom worden de coronamaatregelen voor de meeste budgethouders vanaf 1 juli gestopt of afgebouwd. De maatregel ‘Extra Kosten Corona’ (EKC) wordt verlengd.

Betalen niet-geleverde zorg

Voor het pgb-Wlz geldt dat niet-geleverde zorg vanaf 1 juli 2020 niet meer doorbetaald en gedeclareerd kan worden. Er zijn nog een paar uitzonderingen hierop.

We vragen zorgverleners zo snel als mogelijk weer alle zorg te leveren zoals afgesproken. Dit kan eventueel in aangepaste vorm zijn vanwege de kwetsbare gezondheid van een budgethouder en/of vanwege 1,5 meter maatregelen in de zorg en in het vervoer.

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen benoemd, waarin nog mag worden doorbetaald voor niet-geleverde zorg. Hier worden de bestaande maatregelen dus verlengd, inclusief de voorwaarden voor budgethouders en zorgverleners die hieraan zijn verbonden:

  • Dagbesteding in de gehandicapten- en ouderenzorg (Wlz) mag ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet-geleverd is, inclusief het vervoer naar en van de dagbesteding. Deze verlenging geldt tot en met 31 juli 2020.
  • Zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz) mag ook na 1 juli nog gedeclareerd en betaald worden als deze niet geleverd is. Deze verlenging geldt tot en met 31 juli 2020.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

De maatregel voor vergoeding van extra kosten vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Voor de Wlz-pgb geldt dat al goedgekeurde EKC-aanvragen automatisch met een maand worden verlengd, tot 1 augustus 2020. Budgethouders hoeven hier niets voor te doen. Budgethouders die al een aanvraag hebben ingediend en nog wachten op een beslissing van het zorgkantoor, hoeven ook geen nieuwe aanvraag te doen. Goedkeuring geldt automatisch tot en met 31 juli 2020.

Budgethouders die ná 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun budget, kunnen hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij het zorgkantoor doen. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is.

Over de maatregelen

De coronamaatregelen voor pgb-zorg van het ministerie van VWS zijn er altijd op gericht geweest de zorg door te kunnen laten gaan, tijdens en ná de coronacrisis. Bijvoorbeeld door niet-geleverde zorg te betalen, waardoor zorgverleners en zorginstellingen financieel overeind konden blijven. Nu er weer voldoende getest kan worden en er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn, kan de zorg weer opstarten. Er is daarom – op enkele uitzonderingen na – geen noodzaak meer de maatregelen aan te houden. Budgethouders kunnen met vragen over corona en deze maatregelen altijd terecht bij hun verstrekker.

Meer informatie

Zorgkantoren en corona
Vragen over corona en pgb op rijksoverheid.nl

Bron: Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Naar boven