Financiële compensatie bij doorlopende en extra kosten corona - 2021

Wlz-zorgaanbieders met een overeenkomst voor Zorg in Natura kunnen in 2021 financieel gecompenseerd worden in verband met het coronavirus. De NZa heeft hiervoor 2 beleidsregels gepubliceerd: Beleidsregel SARS-CoV-2 virus doorlopende kosten Wlz 2021 en Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021. Lees deze goed door zodat u kunt bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor een vergoeding.

6 mei 2021

Doorlopende kosten (omzetderving) - Fase 4

Een zorgaanbieder kan in aanmerking komen voor vergoeding van doorlopende kosten in 2021 (fase 4) die het gevolg zijn van het coronavirus Het gaat om doorlopende kosten waar geen (of minder) geleverde zorg tegenover staat.

Komt u in aanmerking voor de regeling doorlopende kosten? Meld dan de situatie wanneer deze zich heeft voor gedaan bij uw zorginkoper en zorg dat u binnen 4 weken nadat de situatie zich voordeed de benodigde informatie en/of bestuursverklaring(en) aanlevert bij CZ zorgkantoor.

Wat hebben we van u nodig?

Uw melding aan ons dient in iedere geval de volgende informatie te bevatten:

  • Welke situatie wilt u melden (A, B, C of D)
  • De verwachte duur (periode) waarin er sprake is van de situatie.
  • Of uw organisatie geen of minder zorg levert, waardoor er sprake is van doorlopende kosten.

Als de situatie zich al heeft voorgedaan in de periode januari t/m april 2021 en u hebt dit nog niet aan ons gemeld, dan dient u dit uiterlijk vóór 14 mei te doen. Een eventuele bestuursverklaring ontvangen wij dan uiterlijk binnen 4 weken na 14 mei.

Periode doorlopende kosten

De vergoeding voor de doorlopende kosten wordt voor een beperkte periode toegekend. Als na deze periode de situatie nog steeds van toepassing is, dan kunt u een verlenging hiervan aanvragen bij uw zorginkoper.

Bestuursverklaringen fase 4

Als u een bestuursverklaring aanlevert, kunt u de formats opvragen bij uw zorginkoper. In de bestuursverklaring moet duidelijk worden vermeld op welke maanden de bestuursverklaring van toepassing is. Als u deze hebt ingevuld, mailt u deze naar uw zorginkoper.

Bevoorschotting

Op basis van uw melding beoordelen wij of u voldoet aan de voorwaarden. Zo ja: dan worden de doorlopende kosten toegevoegd aan de bevoorschotting. Bij de nacalculatie 2021 worden de definitieve doorlopende kosten vastgesteld. Daarna volgt verrekening met de voorschotten die al betaald zijn.

Extra kosten

Personele en materiële kosten die direct het gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus en noodzakelijk zijn om de zorg aan Wlz-cliënten veilig en verantwoord te kunnen leveren, kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Deze kunnen ingediend worden bij de herschikking en nacalculatie 2021. CZ zorgkantoor zal u over het proces en de aanlevering van de benodigde informatie in aanloop naar de herschikking en nacalculatie 2021 informeren.

Vragen?

Meer informatie vindt u in de beleidsregels en in de Q&A en documenten van ZN (Zorgverzekeraars Nederland). U kunt ook contact opnemen met uw zorginkoper.

Naar boven