Aanvraag middelen W&T 2019

Ontvangt u extra middelen Waardigheid & Trots (W&T) voor zinvolle dagbesteding en/of deskundigheidsbevordering? Vraag ze opnieuw aan voor het jaar 2019.

1 augustus 2018

Hebt u vorig jaar een éénjarig plan ingediend en wilt u in 2019 (en daarna) opnieuw W&T-middelen ontvangen? Dien dan een volledig plan in ondertekend door de RvB, CCR, OR en eventueel VAR, waarin u gezamenlijk verklaart uw plannen uit te voeren en te evalueren.

Diende u een meerjarig plan in dat is goedgekeurd door uw zorginkoper? Stuur dan alleen een getekende verklaring dat uw CCR, OR en eventueel VAR betrokken blijven bij de evaluatie van het plan en instemmen met de verdere uitvoering.

In beide gevallen levert u de documenten vóór 1 oktober 2018 aan via inkoop.wlz.venv@cz.nl met uw zorginkoper in de cc.

Let op:

De W&T-middelen staan los van het kwaliteitsbudget. Dubbele bekostiging is niet toegestaan. Extra kosten, bijvoorbeeld gefinancierd via W&T-middelen, vallen niet onder de extra middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Lees meer over Waardigheid & Trots