Einde overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015 heeft het ministerie van VWS besloten dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarvoor is in de Wlz een tijdelijk overgangsrecht geregeld.

Dit overgangsrecht heet ook wel de vangnetregeling. Deze cliënten kregen als groep het kenmerk ‘Wlz-indiceerbaren’. Viel u onder deze groep? Dan hield u de zorg die u op dat moment had.

Na invoering van de Wlz heeft het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) later beoordeeld of uw zorgvraag binnen de Wlz viel. Was dat het geval? Dan kon u de zorg ongewijzigd voortzetten. Door het overgangsrecht had het nieuwe indicatiebesluit daar geen invloed op. Ook niet als er meer zorg werd geleverd dan mogelijk was binnen de geldende afspraken voor de algemeen geldende Wlz-zorg. Afspraak was dat bij een gewijzigde zorgvraag uw situatie altijd weer opnieuw werd beoordeeld door het zorgkantoor, eventueel in overleg met uw zorgaanbieder.

Beëindiging overgangsrecht

Het tijdelijk overgangsrecht eindigt op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor u ook de reguliere Wlz-afspraken die voor alle cliënten in de Wlz van toepassing zijn. U hebt daarover begin juni een brief van het zorgkantoor ontvangen. Cliënten die al Wlz-zorg krijgen in de vorm van een Volledig pakket thuis (VPT) hebben geen brief gehad. Dat geldt ook voor cliënten die verblijfszorg krijgen (zijn opgenomen in een instelling) en niet meer thuis wonen. In deze situaties is het overgangsrecht niet meer van toepassing.

Hoe verder vanaf 2020?

Voor een grote groep cliënten heeft de beëindiging van het overgangsrecht geen consequenties voor de zorginzet vanaf 2020. In een aantal cliëntsituaties hebben we, na persoonlijk contact, andere afspraken gemaakt.

Controleer uw beschikking Meerzorg

Krijgt u nu al extra zorg via de regeling Meerzorg? Dan wordt in de brief die u hebt gekregen gevraagd of u de einddatum van de beschikking voor Meerzorg wilt controleren. En zo nodig op tijd een nieuwe aanvraag in te dienen als u deze extra zorg nog nodig hebt. Dat kunt u eventueel samen met uw zorgaanbieder doen.

ADL-cluster (bij Fokus)

Woont u nu in een ADL-cluster en valt u onder deze groep cliënten? Dan wordt uw zorg vanaf 1 januari 2020 geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft dat bepaald. U hebt hierover een brief gekregen van het zorgkantoor. In deze brief staat ook dat de gemeente waar u woont en uw zorgverzekeraar samen gaan regelen dat er zo snel mogelijk een nieuwe indicatie wordt gesteld, zodat er genoeg tijd is om de zorg en ondersteuning die u nodig hebt te regelen voor 1 januari 2020. Een wijkverpleegkundige van de organisatie ‘Platform verbinden met zorg’ neemt contact met u op om een nieuwe indicatie te stellen. U hoeft niets te doen.

Vragen of meer informatie?

Aanvullende informatie leest u op de website Informatie langdurige zorg. Hebt u een vraag? Bekijk de landelijke veelgestelde vragenlijst ‘FAQ Beëindiging Wlz-indiceerbaren’.

Contact met onze zorgadviseurs

Staat uw vraag er in de veelgestelde vragenlijst niet bij? Bel dan met onze afdeling Zorgadvies.