Einde overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015 heeft het ministerie van VWS besloten dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarvoor is in de Wlz een tijdelijk overgangsrecht geregeld.

Dit overgangsrecht heet ook wel de vangnetregeling. Deze cliënten kregen als groep het kenmerk ‘Wlz-indiceerbaren’. Viel u onder deze groep? Dan hield u de zorg die u op dat moment had.

Beëindiging overgangsrecht

Het tijdelijk overgangsrecht is beëindigd op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor u ook de reguliere Wlz-afspraken die voor alle cliënten in de Wlz van toepassing zijn. U hebt daarover begin juni 2019 een brief van het zorgkantoor ontvangen. Cliënten die al Wlz-zorg krijgen in de vorm van een Volledig pakket thuis (VPT) hebben geen brief gehad. Dat geldt ook voor cliënten die verblijfszorg krijgen (zijn opgenomen in een instelling) en niet meer thuis wonen. In deze situaties is het overgangsrecht niet meer van toepassing.

Hoe verder vanaf 2020?

Voor een grote groep cliënten heeft de beëindiging van het overgangsrecht geen consequenties voor de zorginzet vanaf 2020. In een aantal cliëntsituaties hebben we, na persoonlijk contact, andere afspraken gemaakt.

ADL-cluster (bij Fokus)

Woont u momenteel in een ADL-cluster? Dat betekent dat u ADL-assistentie in en om de ADL-woning ontvangt. Deze zorg (en de financiering ervan) valt onder de verantwoordelijkheid van Zorginstituut Nederland. Het zorgkantoor treedt op als tussenpersoon. Vanaf 1 januari 2022 heeft het zorgkantoor geen betrokkenheid meer als het gaat om de zorgverlening in en om uw woning.

Sommige cliënten die in een ADL-cluster wonen, hebben aanvullende zorg nodig. Denk aan specialistische zorg en/of verpleging in of om de woning. Of begeleiding buiten de woning. Voor deze aanvullende zorg was voorheen een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarmee viel u voor deze zorg onder de groep 'Wlz-indiceerbaren'. Deze aanvullende zorg is per 1 januari 2021 overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Contact met onze zorgadviseurs

Hebt u vragen? Bel dan met onze afdeling Zorgadvies.

Naar boven