Einde overgangsrecht Wlz-indiceerbaren

Bij invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015 heeft het ministerie van VWS besloten dat de zorg voor een groep cliënten niet overging naar de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (Zvw). Daarvoor is in de Wlz een tijdelijk overgangsrecht geregeld.

Dit overgangsrecht heet ook wel de vangnetregeling. Deze cliënten kregen als groep het kenmerk ‘Wlz-indiceerbaren’. Viel u onder deze groep? Dan hield u de zorg die u op dat moment had.

Beëindiging overgangsrecht

Het tijdelijk overgangsrecht is beëindigd op 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 gelden voor u ook de reguliere Wlz-afspraken die voor alle cliënten in de Wlz van toepassing zijn. U hebt daarover begin juni 2019 een brief van het zorgkantoor ontvangen. Cliënten die al Wlz-zorg krijgen in de vorm van een Volledig pakket thuis (VPT) hebben geen brief gehad. Dat geldt ook voor cliënten die verblijfszorg krijgen (zijn opgenomen in een instelling) en niet meer thuis wonen. In deze situaties is het overgangsrecht niet meer van toepassing.

Hoe verder vanaf 2020?

Voor een grote groep cliënten heeft de beëindiging van het overgangsrecht geen consequenties voor de zorginzet vanaf 2020. In een aantal cliëntsituaties hebben we, na persoonlijk contact, andere afspraken gemaakt.

ADL-cluster (bij Fokus)

Woont u nu in een ADL-cluster en valt u onder deze groep cliënten? Dan hebt u in september 2019 een brief van het zorgkantoor ontvangen. Hierin staat dat uw zorg vanaf 1 januari 2020 geregeld zou gaan worden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze overheveling is uitgesteld naar 1 juli 2020 omdat blijkt dat er meer tijd nodig is om de overgang zorgvuldig voor te bereiden. Echter: het Platform Verbinden met Zorg die de indicaties voor de Zvw en de Wmo voor u gaat stellen, kan vanwege het coronavirus op dit moment geen huisbezoeken afleggen. Daardoor loopt de indicatiestelling vertraging op en is deze niet meer te realiseren voor 1 juli 2020. 

Om voor een zorgvuldige overgang te zorgen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaald dat de overgang van de Wlz naar de Zvw/Wmo wordt uitgesteld tot 1 januari 2021. 
Hiermee wordt de onzekerheid over uw zorglevering weggenomen en is er tijd om er voor te zorgen dat u per 1 januari 2021 de zorg kunt ontvangen vanuit de Zvw/Wmo. Tot 1 januari 2021 loopt uw zorg dus gewoon door in de Wlz op basis van uw huidige indicatie.

Meer informatie over het uitstel van de overheveling voor mensen in een ADL-woning/Fokuswoning leest u op de website informatielangdurigezorg.nl.

Meer informatie?

Aanvullende informatie leest u op de website Informatie langdurige zorg.

Contact met onze zorgadviseurs

Hebt u vragen? Bel dan met onze afdeling Zorgadvies.

Naar boven