Bezwaar maken

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van CZ zorgkantoor? Zo werkt het.

Waar kunt u bezwaar tegen maken?

Bent u het niet eens met ons besluit over uw persoonsgebonden budget (pgb)?

U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij CZ zorgkantoor. Een bezwaarschrift is een brief of e-mail met uw handtekening waarin u:

  • Duidelijk vermeldt dat u bezwaar maakt tegen ons besluit;
  • Aangeeft wat uw bezwaren zijn;
  • Uw relatienummer, naam, adres en datum zet.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

CZ zorgkantoor t.a.v. groep Bezwaren pgb
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
of via e-mail

Bent u het niet eens met ons besluit over zorg van een instelling bij u thuis?

U kunt dan een bezwaarschrift indienen bij CZ zorgkantoor. Een bezwaarschrift is een brief of e-mail met uw handtekening waarin u:

  • Duidelijk vermeldt dat u bezwaar maakt tegen ons besluit;
  • Aangeeft wat uw bezwaren zijn;
  • Uw relatienummer, naam, adres en datum zet.

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

CZ zorgkantoor t.a.v. groep Bezwaren zorgadvies
Postbus 5130
5004 EC Tilburg
of via e-mail

Hoeveel tijd heeft u om bezwaar te maken?

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn begint op de dag na verzending van ons besluit.

Maakt iemand anders namens u bezwaar?

Stuur dan een machtiging mee. U machtigt daarmee de indiener om u te vertegenwoordigen in de bezwaarprocedure.

Wat gebeurt er tijdens de bezwaarprocedure?

Wij nemen uw bezwaarschrift in behandeling. Mogelijk dragen wij uw bezwaar daarna over aan onze afdeling Juridische Zaken. De medewerker die uw dossier behandelt, neemt dan telefonisch contact met u op. Deze persoon is ook uw contactpersoon tijdens de bezwaarprocedure. We bespreken ook of u een hoorzitting wilt. De hoorzitting is een gesprek tussen u/uw vertegenwoordiger en de medewerker die uw dossier behandelt. U kunt ons dan uitleggen waarom u het niet eens bent met ons besluit. Daarna nemen we een beslissing over uw bezwaar. Wij beoordelen daarbij of het besluit waar u bezwaar tegen maakte, juist is. Wij kijken daarvoor naar de geldende wet- en regelgeving, rechtspraak, de informatie in uw dossier en naar wat u tijdens de hoorzitting vertelde. In de beslissing op bezwaar leggen wij ons besluit aan u uit. Wij sturen u daarna de beslissing op bezwaar per post.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank. In de beslissing op bezwaar, waarin we onze beslissing uitleggen, leest u daar meer informatie over.

Bezwaar maken tegen een besluit van een andere organisatie

  • Oneens met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)? Bekijk bij het CIZ hoe u bezwaar maakt.
  • Oneens met uw eigen bijdrage? Bekijk bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hoe u bezwaar maakt.