Persoonsgebonden hulpmiddelen

Persoonsgebonden hulpmiddelen zijn verstrekkingen als therapeutische elastische kousen, orthopedische schoenen, prothesen en orthesen. U vraagt deze hulpmiddelen aan volgens het protocol hulpmiddelen.

Hoe vraagt u deze hulpmiddelen aan?

U vindt in het protocol hulpmiddelen een beschrijving van de werkwijze en procedures voor: 

 • aanvraag
 • machtiging
 • levering
 • declaratie
 • reparatie

Leveranciers hulpmiddelen

Wilt u weten welke leveranciers een overeenkomst hebben met CZ zorgkantoor en welke hulpmiddelen ze mogen leveren?

Raadpleeg de lijst Leveranciers CZ Hulpmiddelen

Rolstoel voor individueel gebruik

Voor het aanvragen van een rolstoel gelden aparte regels. Heeft uw cliënt een rolstoel nodig? Houd bij het aanvragen rekening met onze voorwaarden.

Wanneer komt uw cliënt in aanmerking?

Een cliënt kan in aanmerking komen voor een rolstoel voor individueel gebruik onder de volgende voorwaarden:

 • Cliënt heeft een indicatie voor verblijf én behandeling.
 • Cliënt ontvangt verblijf en behandeling (onder de verantwoordelijkheid) van dezelfde instelling.
 • Cliënt is (nagenoeg) volledig afhankelijk van het gebruik van een rolstoel.

Aanvraag en beoordeling

In het Protocol Rolstoelverstrekking Intramuraal leest u hoe u een rolstoel kunt aanvragen. Bij de beoordeling van aanvragen wordt bekeken of er is voldaan aan alle voorwaarden. Ook kijkt het zorgkantoor of voldaan is aan 3 criteria:

 1. Doelmatigheid: 
  Rechtvaardigen de functionele beperkingen van de cliënt een rolstoel voor individueel gebruik in de gevraagde uitvoering?
 2. Niet onnodig gecompliceerd: 
  Sluit het gevraagde hulpmiddel optimaal aan bij de behoefte van de cliënt en zijn beperkingen- / handicapniveau?
 3. Niet onnodig kostbaar: 
  Wordt de goedkoopste adequate oplossing door de leverancier aangeboden en kloppen de offertebedragen met de prijsafspraken?

Aan de hand van de aanvraag wordt beoordeeld welke rolstoel nodig is, en of deze aanwezig is in het instellingsdepot of het centraal depot.

Rolstoelpooling

Om het hergebruik van rolstoelen in onze regio's te bevorderen is 'rolstoelpooling' in het leven geroepen. Door de inzet van rolstoelpooling wordt de verstrekking van rolstoelen voor individueel gebruik in Wlz-instellingen beter en doelmatiger.

Inkoopprocedure depothouder mobiliteitshulpmiddelen

De overeenkomst met de huidige depothouders loopt aan het einde van dit jaar af. Wij willen de depothouderconstructie graag voortzetten. Een transparant, objectief en non-discriminatoir inkoopproces is voor ons de basis om voor elk perceel 1 depothouder te selecteren. De inschrijving is inmiddels gesloten. U vindt het voorlopige gunningsbesluit op deze pagina bij downloads. De voorwaarden vindt u in het Inkoopdocument depothouder mobiliteitshulpmiddelen Wlz en het bijbehorende Vraag en antwoord document.

Subsidieregeling eerstelijnsverblijf en 'bovenbudgettaire' verstrekkingen

Een cliënt die zorg krijgt op basis van de subsidieregeling eerstelijnsverblijf heeft geen recht op 'bovenbudgettaire verstrekkingen' zoals rolstoelen en hulpmiddelen ten laste van de Wlz. Bespreek dit met uw cliënt en vertel hem dat hij hulpmiddelen moet aanvragen bij zijn zorgverzekeraar. Voor rolstoelen kunt u uw cliënt verwijzen naar de Wmo.

Contact met onze zorgadviseurs

Vragen over het leveren van Wlz-zorg, casussen, overbruggingszorg, meerzorg of spoedzorg?